Podmínky použití

ÚVOD

Poslední aktualizace: 6. prosince 2021

MOVAVI (dále jen „MOVAVI“) zpřístupňuje tyto webové stránky (dále jen „stránky“), včetně všech informací, dokumentů, textu, adresářů, dat, ikon, komunikace, souborů, fotografií, videí, grafiky, hudby, zvuku, softwaru a služeb prostřednictvím stránky (souhrnně „Obsah“) pro vaše použití v souladu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu a veškerými změnami tohoto dokumentu, které může společnost MOVAVI čas od času zveřejnit (souhrnně „Podmínky použití“).

PŘIJETÍ PODMÍNEK POUŽITÍ

Přístupem nebo používáním tohoto webu jakýmkoli způsobem, včetně, mimo jiné, používání nebo stahování jakéhokoli obsahu nebo pouhého procházení webu, souhlasíte s Podmínkami použití a jste jimi vázáni. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami použití, nepoužívejte prosím tyto stránky. Pokud porušíte kteroukoli z Podmínek použití, vaše oprávnění používat tuto Stránku automaticky skončí a veškerý obsah stažený nebo vytištěný z webu v rozporu s Podmínkami použití musí být okamžitě zničen. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, tyto Podmínky použití aktualizovat nebo revidovat. Pravidelně kontrolujte změny Podmínek použití. Vaše další používání tohoto webu po zveřejnění jakýchkoli změn Podmínek použití představuje souhlas s těmito změnami.

MAJETKOVÁ PRÁVA

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerý obsah dostupný na této stránce je chráněn autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím a dalšími vlastnickými právy a zákony. Společnost MOVAVI například vlastní autorská práva na výběr, organizaci, uspořádání a vylepšování Obsahu, jakož i na samotný obsah. Třetí strany, jejichž obsah se objeví na stránce, vlastní autorská práva na svůj obsah. Vzhled a dojem ze stránek, včetně našich barevných kombinací, tvarů tlačítek a dalších grafických prvků, jsou také ochrannými známkami MOVAVI.

POZNÁMKY K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM

Apple, Mac, iTunes, Mac OS, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch, iPhone a Apple TV jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Logo Mac a logo Universal jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích, používané na základě licence. PlayStation a PSP (PlayStation Portable) jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc. Ochranné známky BlackBerry, BlackBerry Pearl, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Storm a BlackBerry Pearl Flip jsou majetkem společnosti Research In Motion Limited a jsou registrovány v USA a mohou být registrované nebo čekat na registraci i v jiných zemích. Zune je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Creative a Zen jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Creative Technology Ltd. v USA a/nebo jiných zemích. Archos je registrovaná ochranná známka společnosti Archos Corporation. Epson je registrovaná ochranná známka společnosti Seiko Epson Corporation. Iriver je registrovaná ochranná známka společnosti ReignCom Ltd. Samsung je ochranná známka společnosti Samsung v USA a dalších zemích. Transcend je registrovaná ochranná známka společnosti 3Com Corporation.

Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost Movavi není podporována, sponzorována, přidružena ani jinak autorizována žádným z vlastníků ochranných známek. Všechna práva vyhrazena.

POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY

Tato stránka a její obsah jsou poskytovány pro vaše osobní informační a zábavní potřeby a lze ji používat pouze pro zákonné účely. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, znovu publikovat, zobrazovat, rámovat, stahovat, přenášet, upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, přidělovat, distribuovat, zpětně analyzovat, upravovat, editovat nebo vytvářet odvozená díla založená na webu nebo jeho Obsahu, pokud to zde není výslovně povoleno. Souhlasíte také s tím, že nebudete ukládat, reprodukovat, přenášet, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, distribuovat, publikovat, vysílat nebo jinak zpřístupňovat obsah, včetně mimo jiné rádia, televize nebo jiného seznamu audiovizuálního obsahu adresáře dostupného na těchto Stránkách a jejich prostřednictvím (souhrnně „Adresář“) nebo jakékoli části Adresáře, ať už elektronicky nebo v jakékoli jiné formě, a ať už pro komerční účely nebo pro jakýkoli jiný účel než pro vaše osobní použití, pokud to písemně neschválí MOVAVI. Jakákoli část adresáře, která je stažena nebo jinak reprodukována z této stránky, může být uchována pouze po přechodnou dobu. Systematické získávání dat nebo jiného obsahu z Adresáře nebo jiné použití těchto dat a jiného Obsahu, přímo či nepřímo, k vytvoření nebo sestavení sbírky, databáze nebo adresáře bez písemného povolení od MOVAVI je zakázáno a souhlasíte s tím, že nebudete používat žádnou těžbu dat, roboty nebo podobné metody shromažďování a extrakce dat v souvislosti se stránkou.

Nesmíte zveřejňovat ani přenášet prostřednictvím komunity nebo oblastí k nahrávání a stahování žádný obsah, který (i) porušuje nebo jakýmkoli způsobem poškozuje práva ostatních, včetně, mimo jiné, autorských práv a ochranných známek, (ii) je nezákonný, ohrožující, urážlivý, pomlouvačný, narušující soukromí nebo práva na publicitu, vulgární, obscénní, profánní, neslušný nebo jinak nevhodný, (iii) nabádá k jednání, které by představovalo trestný čin, (iv) zakládá občanskoprávní odpovědnost nebo (v) jinak porušuje jakýkoli zákon. Jste odpovědní za rozhodnutí, zda zveřejnění nebo přenos jakéhokoli konkrétního obsahu porušuje některá z výše uvedených ustanovení nebo jakékoli zákony. Ponesete výhradní odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z jakéhokoli porušení autorských práv, ochranné známky nebo jiného vlastnického práva nebo za jakoukoli jinou škodu vyplývající z jakéhokoli obsahu, který nahrajete, vložíte nebo odešlete. Také se nesmíte dopustit chování, které podle úsudku společnosti MOVAVI omezuje nebo brání jakémukoli jinému uživateli v používání nebo užívání stránek, včetně, mimo jiné, komunitních oblastí.

Nesmíte těžit nebo shromažďovat údaje, včetně e-mailových adres, uživatelských jmen nebo jiných kontaktních informací o uživatelích Stránky za účelem zasílání nevyžádaných hromadných e-mailů nebo rychlých zpráv.

Některé funkce tohoto webu, jako jsou fóra, vyžadují registraci. Souhlasíte s tím, že poskytnete pouze přesné, úplné a aktuální registrační údaje a souhlasíte s tím, že tyto údaje budete udržovat aktuální. Nesmíte si vybrat nebo používat uživatelské jméno, které se vydává za jinou osobu nebo subjekt, patří jiné osobě, porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli osoby nebo subjektu nebo které MOVAVI považuje za urážlivé.

Používání některých funkcí a veškerého softwaru dostupného na těchto Stránkách se řídí samostatnými podmínkami použití a/nebo licencemi. Nejste oprávněni používat takové funkce nebo software, pokud nesouhlasíte s dodržováním příslušných podmínek/licence.

Když si stáhnete nebo zakoupíte jakýkoli software z této stránky, MOVAVI si vyhrazuje právo požadovat od vás informace. Můžete být také požádáni o vytvoření uživatelského účtu.

Uživatelský účet je část Stránky, která obsahuje údaje nezbytné pro plnění licenční smlouvy, například informace o produktech MOVAVI, které jste zakoupili, nebo o podmínkách vašeho předplatného.

Ke svému účtu máte výhradní přístup a jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla a účtu. Všechny kroky provedené pod vaším účtem jsou považovány za provedené vámi.

MOVAVI si vyhrazuje právo změnit funkčnost vašeho účtu podle svého uvážení a bez předchozího upozornění.

Jako zákazník MOVAVI souhlasíte s přijímáním e-mailů obsahujících informace o nejnovějších aktualizacích a nových produktech MOVAVI a také s reklamami.

MOVAVI vám bude pravidelně zasílat e-maily obsahující informace o nových verzích softwaru a také další informace související se zakoupeným produktem a reklamy. Z odběru těchto sdělení se můžete kdykoli odhlásit. K tomu postupujte podle pokynů k odhlášení obsažených v e-mailech nebo zašlete e-mail na adresu privacy@movavi.coms požadavkem na odstranění z našeho seznamu adresátů. V tomto případě budou vaše osobní údaje nadále uloženy v databázi MOVAVI, ale nebudeme vám zasílat žádné další informační e-maily, pokud si nevyžádáte jinak.

Souhlasíte s tím, že vaše recenze služeb a produktů MOVAVI mohou být zveřejněny bez vašeho dodatečného souhlasu na stránkách MOVAVI a použity pro komerční účely, včetně reklam MOVAVI.

MONITOROVÁNÍ

MOVAVI má právo, nikoli však povinnost, monitorovat obsah stránek, včetně, mimo jiné, oblastí pro stahování, aby kontrolovala soulad s Podmínkami používání a jakýmikoli dalšími provozními pravidly, která může MOVAVI čas od času stanovit. MOVAVI má právo dle vlastního uvážení upravit, odmítnout zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah odeslaný nebo zveřejněný na stránce. Bez omezení výše uvedeného má MOVAVI právo, nikoli však povinnost, odstranit jakýkoli Obsah, který podle vlastního uvážení shledá porušováním ustanovení těchto Podmínek použití či který je jinak závadný nebo již není aktuální. Uživatelé zůstávají výhradně odpovědní za obsah, který zveřejní nebo odešlou. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že MOVAVI nepřebírá ani nenese žádnou odpovědnost za jakékoli jednání nebo nečinnost s ohledem na jakékoli chování v komunitních oblastech nebo jakoukoli komunikaci nebo zveřejňování v komunitních oblastech.

STRÁNKY, SOFTWARE A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Tato stránka může vytvářet automatizované výsledky vyhledávání, odkazy na adresáře nebo vás jinak odkazovat na jiná místa dostupná prostřednictvím internetu. Tato místa mohou obsahovat nebo vysílat informace nebo materiály, které mohou někteří lidé považovat za nevhodné, urážlivé nebo jinak nevhodné. Tato další místa nejsou pod kontrolou MOVAVI a berete na vědomí, že MOVAVI nenese odpovědnost za přesnost, dodržování autorských práv, zákonnost, slušnost nebo jakýkoli jiný aspekt obsahu nebo vysílání z takových míst. Tato stránka také může zpřístupnit software nebo jiné materiály třetích stran ke stažení. MOVAVI takové materiály třetích stran nevytváří, nepropaguje ani nesponzoruje a pokud si stáhnete jakékoli takové materiály třetích stran, které indexujeme nebo podporujeme, činíte tak zcela na vlastní riziko. Pokud plánujete stáhnout jakýkoli software nebo jiné materiály, je vaší odpovědností si nejprve přečíst příslušné informace o autorských právech a licencích.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů MOVAVI vysvětlují, jak jsou vaše údaje shromažďovány a používány, a možnosti, které máte s ohledem na tyto údaje. Souhlasíte, že MOVAVI použije vaše registrační údaje a další informace shromážděné na těchto stránkách v souladu s podmínkami na Ochrany osobních údajů MOVAVI.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

STRÁNKA A OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY SE VŠEMI CHYBAMI „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. SPOLEČNOST MOVAVI, JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE A DALŠÍ DODAVATELÉ ODMÍTAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK, ŽE STRÁNKA A OBSAH JSOU BEZ VAD, BEZ VIRŮ A FUNKČNÍ BEZ PŘERUŠENÍ, ŽE SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY A ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENY A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, ŽE STRÁNKA A OBSAH JSOU PRODEJNÉ, USPOKOJIVÉ KVALITY, PŘESNÉ, VHODNÉ PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO POTŘEBU NEBO NEPORUŠUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, POKUD TYTO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NELZE PRÁVNĚ VYJMOUT.

OBSAH NA TÉTO STRÁNCE JE POSKYTOVÁN POUZE PRO OBECNÉ INFORMAČNÍ ÚČELY A NEPŘEDSTAVUJE PRÁVNÍ ANI JINÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ ANI NÁZORY JAKÉHOKOLI DRUHU. KONKRÉTNÍ PORADENSTVÍ PRO VAŠÍ SITUACI BYSTE MĚLI KONZULTOVAT S VHODNÝM ODBORNÍKEM.

TYTO STRÁNKY POUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST MOVAVI, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, DISTRIBUTOŘI, DODAVATELÉ, ZÁSTUPCI NEBO PRODEJCI (SPOLEČNĚ „SKUPINA MOVAVI“) NENESOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, KTERÉ JSOU NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY A JEJÍHO OBSAHU. TOTO OMEZENÍ PLATÍ, AŤ JE ÚDAJNÁ ODPOVĚDNOST ZALOŽENA NA SMLOUVĚ, ODPOVĚDNOSTI, ZANEDBÁNÍ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLI JINÉM ZÁKLADU, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST MOVAVI UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY. PROTOŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, ODPOVĚDNOST SKUPINY MOVAVI V TAKOVÝCH JURISDIKCÍCH BUDE OMEZENA V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. NAVÍC NSKUPINA MOVAVI NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ, PŘÍMO ANI NEPŘÍMO, ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ VÁM BYLY ZPŮSOBENY NEBO ÚDAJNĚ ZPŮSOBENY V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO SPOLÉHÁNÍM SE NA JAKÝKOLIV OBSAH, ZBOŽÍ NEBO SLUŽBU DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM JAKÝCHKOLIV EXTERNÍCH STRÁNEK PROPOJENÝCH S TOUTO STRÁNKOU.

ODŠKODNĚNÍ

Na vyžádání společnosti MOVAVI souhlasíte s tím, že budete hájit, chránit a že odškodníte společnost MOVAVI, její mateřské a další přidružené společnosti a jejich zaměstnance, dodavatele a ředitele v souvislosti se všemi závazky, nároky a výdaji, včetně poplatků za právní zastoupení, které vzniknou z vašeho zneužití těchto stránek způsobem, který není v přísném souladu s těmito Podmínkami použití. Společnost MOVAVI si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany, a v takovém případě budete se společností MOVAVI spolupracovat při uplatňování jakékoli dostupné obhajoby.

MEZINÁRODNÍ POUŽITÍ

Obsah poskytovaný na této stránce není určen k použití v žádné jurisdikci, kde by takové použití bylo v rozporu se zákonem. Jste odpovědní za dodržování všech příslušných místních zákonů a předpisů.

ODDĚLITELNOST A INTEGRACE

Není-li zde uvedeno jinak, tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností MOVAVI s ohledem na tuto stránku a nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy (ať už ústní, písemné nebo elektronické) mezi vámi a společností MOVAVI s ohledem na tuto stránku. Pokud bude jakákoli část těchto Podmínek použití shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato část vykládána způsobem, který je v souladu s platnými zákony, aby co možná nejvíce odrážela původní záměry stran, a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

UKONČENÍ SMLOUVY

Společnost MOVAVI si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení ukončit váš přístup k celé této stránce nebo její části, a to s upozorněním nebo bez něj.

KONTAKTY

Nápovědu k softwaru MOVAVI naleznete na adrese https://movavi.com/cz/support.html. Chcete-li požádat o povolení používat materiály vlastněné společností MOVAVI na této stránce, zašlete e-mail na adresu webmaster@movavi.com.

Připojte se a získejte speciální akce a tipy pro aplikace!