Licenční smlouva s koncovým uživatelem Movavi Software

Poslední aktualizace: 6. prosince 2021.

DŮLEŽITÉ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU ("LSKU") JE PRÁVNÍ DOHODOU MEZI VÁMI ("DRŽITEL LICENCE") A POSKYTOVATELEM LICENCE – MOVAVI SOFTWARE LIMITED ("MOVAVI"). POUŽITÍ SOFTWARU, OBSAHU A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH TOUTO LSKU (dále jen "SOFTWARE") PŘEDSTAVUJE VÁŠ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM SOFTWARU SI JE POZORNĚ PŘEČTĚTE. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LSKU, NEINSTALUJTE A/NEBO NEPOUŽÍVEJTE TENTO SOFTWARE. INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM SOFTWAROVÉHO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LSKU.

Typy licencí dodávaných se Softwarem jsou uvedeny níže. Pro každého Držitele licence lze použít pouze jeden typ licence. Potřebujete-li informace o typu vaší licence, navštivte naše Centrum podpory.

1. UDĚLENÍ LICENCE

OSOBNÍ LICENCE. Pokud není ve vaší objednávce uvedeno jinak, tento typ licence umožňuje provoz softwaru na jednom individuálním uživatelském účtu nebo na jednom počítači, pracovní stanici nebo jiném digitálním elektronickém zařízení, které odpovídá systémovým požadavkům na Software, jak je uvedeno v dokumentaci. Proto je Software licencován na jednotlivé počítače, nikoli na uživatele, stránky nebo společnosti. Pokud například osoba používá 2 počítače, k instalaci a používání softwaru na každém počítači si musí zakoupit 2 licence. V souladu s podmínkami této smlouvy EULA vám společnost Movavi uděluje omezené, celosvětové, nevýhradní a nepřenosné právo používat Software. „Používání“ znamená ukládání, načítání, instalaci, spouštění nebo zobrazování Softwaru výhradně pro osobní účely, bez práv na komerční replikaci a/nebo distribuci v plném rozsahu nebo jako část odvozeného softwaru jakýmkoli třetím stranám. Nesmíte upravovat Software nebo deaktivovat jakékoli licenční nebo kontrolní funkce Softwaru, pokud to není zamýšlená součást funkcí programování Softwaru. Tato EULA zůstává platná na dobu neurčitou a při zohlednění příslušných omezení v souladu s platnými zákony a předpisy.

FIREMNÍ LICENCE. Tento typ licence je určen pro použití společností nebo jiným komerčním subjektem a představuje práva k instalaci a používání Softwaru pro firemní, komerční nebo obchodní účely (včetně interních podnikových účelů, jako je příprava prezentací nebo zpráv). Pro účely této smlouvy představuje komerční použití také jakékoli použití Softwaru pro přímý nebo nepřímý účel finančního prospěchu (např. prostřednictvím prodeje, licencování, reklamy atd.). S výjimkou bezplatné licence je držitel licence za práva udělená držiteli licence povinen zaplatit společnosti Movavi příslušný licenční poplatek. Tato licence je omezená, nevýhradní a není přenosná na žádnou jinou organizaci nebo přidruženou společnost, a pokud není uvedeno jinak, umožňuje provoz softwaru na jednom počítači. Tato EULA zůstává platná na dobu neurčitou a při zohlednění příslušných omezení v souladu s platnými zákony a předpisy.

PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO. Když si zakoupíte softwarovou licenci na základě předplatného, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že povolujete opakované platby společnosti Movavi a tyto platby budou prováděny vámi zvoleným způsobem, ve vámi zvolených opakujících se intervalech až do ukončení předplatného vámi nebo společností Movavi v souladu s touto EULA. Vaše předplatné se bude každoročně automaticky obnovovat bez upozornění, dokud jej nezrušíte. Movavi vám bude automaticky účtovat aktuální sazbu za váš tarif předplatného plus příslušné daně za každé fakturační období vaší objednávky. Poplatky za předplatné jsou obecně účtovány nebo inkasovány před příslušným obdobím předplatného. Movavi může změnit sazbu vašeho tarifu při každém obnovení. O každé změně sazby vás předem upozorníme a nabídneme možnost zrušení.

VRÁCENÍ PENĚZ. S výjimkou případů výslovně uvedených v Zásadách vrácení peněz jsou licenční poplatky nevratné.

UŽIVATELSKÝ ÚČET. Chcete-li používat tento Software, můžete být požádáni o vytvoření uživatelského účtu. Tento uživatelský účet uchovává informace o produktech, které jste zakoupili, podmínkách předplatného, kódech k aktivaci softwaru a další informace o produktech.

Při registraci svého uživatelského účtu odpovídáte za úplnost a správnost údajů v něm uvedených. Jste také výhradně zodpovědní za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem, včetně odpovědnosti za ztráty vzniklé společnosti Movavi nebo třetím stranám v důsledku používání vašeho účtu, bez ohledu na to, zda byl účet používán s vaším vědomím.

V případě neoprávněného použití vašeho účtu souhlasíte s okamžitým oznámením společnosti Movavi.

Nesmíte používat uživatelský účet někoho jiného.

V některých případech není možný přístup k plné (nezkušební) verzi Softwaru bez registrace uživatelského účtu.

Máte právo svůj uživatelský účet kdykoli smazat, ale ztratíte tím přístup k Softwaru, který vyžaduje použití uživatelského účtu. Máte 30 kalendářních dnů, během kterých můžete své rozhodnutí změnit. Po 30 kalendářních dnech budou všechny informace ve vašem uživatelském účtu trvale smazány.

2. BEZPLATNÁ (ZKUŠEBNÍ) VERZE

Držiteli licence může být po na omezenou dobu umožněno bezplatné používání zkušební kopie Softwaru (dále jen „bezplatná licence“ nebo „bezplatná kopie“). V bezplatné kopii mohou být některé funkce a/nebo funkcionality v Softwaru uzamčené nebo nedostupné. Kromě toho je na videa zpracovávaná v bezplatné kopii softwaru umístěn vodoznak. Aby mohl Držitel licence využívat všechny funkce a funkce Softwaru, musí si zakoupit platný aktivační klíč licence.

Chcete-li použít bezplatnou kopii, můžete být vyzváni k vytvoření účtu.

Očekává se od vás, že před nákupem budete Software používat ve svém systému a důkladně vyhodnotíte jeho užitečnost a funkčnost. Tento přístup „vyzkoušej, než koupíš“ je nejvyšší zárukou, že software bude fungovat k vaší spokojenosti.

3. KOMERČNÍ POUŽITÍ. VZDĚLÁVACÍ, NEZISKOVÁ A VLÁDNÍ LICENCE

Verze Softwaru určená pro soukromé použití (osobní licence) a zkušební verze nesmí být použity pro komerční účely, pouze s následující výjimkou: použití jakékoli verze Softwaru k vytváření videí pro zpeněžení na YouTube nebo podobných stránkách nepředstavuje porušení této smlouvy, pokud popis připojený k těmto videím obsahuje prohlášení o tom, že video bylo vytvořeno tímto softwarem a obsahuje odkaz na https://www.movavi.com/.

VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE: Movavi poskytuje vzdělávacím organizacím speciální ceny pouze pro vzdělávací účely, nikoli pro komerční účely. Z tohoto důvodu by uživatelé této licence měli být zaměstnanci nebo zástupci vzdělávacích organizací nebo by měli být studentem jakékoli vzdělávací instituce.

Pro získání ceny ke vzdělávacím účelům musíte vyplnit a odeslat formulář na https://edu.movavi.com/.

NEZISKOVÉ A VLÁDNÍ ORGANIZACE: Movavi má také licenční nabídky pro oprávněné vládní a neziskové organizace, kterým poskytuje speciální ceny a podmínky pro nekomerční použití softwaru.

Tyto nabídky mají specifické pokyny pro získání oprávnění a vaše organizace se musí zaregistrovat, aby se kvalifikovala. Chcete-li se přihlásit, kontaktujte nás na adrese [email protected].

4. VLASTNICTVÍ

Software je vlastněn a chráněn autorským právem společnosti Movavi. Vaše licence nepředstavuje žádný nárok ani vlastnictví k Softwaru a nesmí být vykládána jako prodej jakéhokoli práva na Software.

5. AUTORSKÉ PRÁVO

Software a všechna práva, bez omezení, včetně vlastnických práv k němu, jsou majetkem společnosti Movavi nebo jejích dodavatelů a jsou chráněny zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a úmluvami o duševním vlastnictví. Software je licencován, nikoli prodáván. Berete na vědomí, že se na vás nepřevádí žádné právo k duševnímu vlastnictví Softwaru. Dále berete na vědomí, že vlastnictví a úplná vlastnická práva k Softwaru zůstanou výhradním majetkem společnosti Movavi a nezískáváte žádná práva k Softwaru, s výjimkou případů výslovně uvedených v této licenci. Souhlasíte s tím, že všechny kopie Softwaru budou obsahovat stejná vlastnická upozornění, která se objevují v Softwaru.

6. OMEZENÍ

Souhlasíte s tím, že se nebudete: (a) zpětně kompilovat, upravovat, překládat nebo rozebírat Software jako celek nebo jeho část; (b) zasahovat nebo se pokoušet zasahovat nebo narušovat integritu, zabezpečení, funkčnost nebo výkon Softwaru nebo jeho součástí; (c) hackovat nebo se jinak pokoušet získat neoprávněný přístup k Softwaru; nebo (d) používat Software pro jakýkoli účel nebo jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo je touto smlouvou zakázán.

7. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. MOVAVI ODMÍTÁ VEŠKERÉ OSTATNÍ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, VÝSLOVNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, MIMO JINÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPOPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ, JAK DLOUHO MŮŽE PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA TRVAT, NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VÝJIMKY SE NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT TAKÉ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ JURISDIKCI OD JURISDIKCE.

MOVAVI NABÍZÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU NA JAKÝKOLI OBSAH TŘETÍCH STRAN, POKUD SOFTWARE TAKOVÝ OBSAH OBSAHUJE. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÁ ANI PŘEDPOKLÁDANÁ, TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU TŘETÍCH STRAN.

Software automaticky zmiňuje, zobrazuje, odkazuje a poskytuje webové služby související s stránkami a informacemi umístěnými po celém světě na internetu. Vzhledem k tomu, že společnost Movavi nemá nad takovými stránkami a informacemi žádnou kontrolu, neručí za takové stránky a informace, včetně, mimo jiné: (a) přesnosti, dostupnosti, sekvence, úplnosti, měny, obsahu, platnosti nebo kvality jakékoli takové stránky a informace nebo (b) zda mohou obsahovat nezamýšlený nebo nežádoucí obsah. Používáním Softwaru berete na vědomí, že společnost Movavi neposkytuje žádná prohlášení ani záruky s ohledem na jakékoli stránky nebo informace zobrazené nebo přístupné prostřednictvím Softwaru.

Software může obsahovat jakékoli reklamní informace společnosti Movavi nebo jejích partnerů.

8. POTVRZENÍ TŘETÍCH STRAN

DALŠÍ AKTIVACE. Některý software vyžaduje další aktivaci součástí, jako jsou například kodeky, aby bylo možné používat specifické formáty. Někdy je nutná bezplatná jednorázová aktivace pro určité speciální funkce programu (např. kodér). Když zaregistrujete svůj produkt, tato aktivace proběhne automaticky. Je vyžadováno pouze připojení k internetu.

YOUTUBE API. Některý software, např. Movavi Video Editor, Movavi Video Editor a Movavi Slideshow Maker, používá YouTube API podle podmínek používání služby YouTube. Úplné znění těchto podmínek použití naleznete na adrese https://www.youtube.com/t/term.

Části softwaru mohou využívat nebo zahrnovat software třetích stran a další materiál chráněný autorským právem. Použití takového materiálu se řídí jejich příslušnými podmínkami. Některé softwarové knihovny a další software třetích stran, který je součástí Softwaru, jsou bezplatné a licencované podle podmínek GNU Library Lesser General Public License (LGPL). Na písemnou žádost společnosti Movavi můžete získat úplnou strojově čitelnou kopii zdrojového kódu takového bezplatného softwaru podle podmínek LGPL bez poplatku, s výjimkou nákladů na média, dopravu a manipulaci. LGPL software se distribuuje v naději, že bude užitečný, ale BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, dokonce i bez předpokládané záruky OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI k DANÉMU ÚČELU.

Oznámení MPEG-2. V rozsahu, v jakém Software obsahuje funkcionalitu MPEG-2, platí následující ustanovení: JAKÉKOLIV POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU PRO JINÉ NEŽ OSOBNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELE, KTERÉ JE V SOULADU S NORMOU MPEG-2 PRO KÓDOVANÍ VIDEO INFORMACÍ PRO BALENÁ MÉDIA, JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO BEZ LICENCE PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PATENTŮ V PORTFOLIU PATENTŮ MPEG-2. TATO LICENCE JE K DISPOZICI U SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

Použití MPEG-4. V rozsahu, v jakém Software obsahuje funkcionalitu MPEG-4, platí následující ustanovení: TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ V RÁMCI LICENCE PORTFOLIA VIZUÁLNÍCH PATENTŮ PRO PERSONÁLNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBITELE PRO (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VIZUÁLNÍ NORMOU MPEG-4 ("MPEG-4 VIDEO") A / NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ MPEG-4 VIDEA, KTERÉ BYLO KÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM ZA ÚČELEM NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A / NEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATELE VIDEA LICENCOVANÉHO MPEG-4 LA ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ MPEG-4 VIDEA. PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ NENÍ UDĚLENA ANI IMPLIKOVÁNA ŽÁDNÁ LICENCE. DALŠÍ INFORMACE, VČETNĚ TĚCH, KTERÉ SE TÝKAJÍ PROPAGAČNÍHO, INTERNÍHO A KOMERČNÍHO POUŽITÍ A LICENCÍ, LZE ZÍSKAT OD MPEG LA, L.L.C. VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

H.264/AVC Upozornění. V rozsahu, v jakém Software obsahuje funkcionalitu kódování a / nebo dekódování AVC, vyžaduje komerční použití H.264/AVC dodatečné licence a platí následující ustanovení: FUNKČNOST AVC V TOMTO PRODUKTU JE LICENCOVÁNA PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELE PRO: (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S NORMOU AVC ("AVC VIDEO") A / NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM ZA ÚČELEM OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A / NEBO AVC VIDEO, KTERÉ BYLO NABYTO OD LICENCOVANÉHO POSKYTOVATELE AVC VIDEA. INFORMACE O DALŠÍCH MOŽNOSTECH POUŽITÍ A LICENCÍCH MŮŽETE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Oznámení AMR. V rozsahu, v jakém software obsahuje funkci kódování a dekódování AMR, platí následující ustanovení: Kódovací/dekódovací funkce Adaptive Multi-Rate (“AMR”) v tomto produktu není licencována k provádění mobilních hlasových hovorů ani k použití v jakýchkoli telefonních produktech postavených na architektuře QuickTime pro platformu Windows. Funkce kódování a dekódování AMR v tomto produktu také není licencována pro použití v mobilní komunikační infrastruktuře, včetně: základnových stanic, řadičů základnových stanic / řadičů rádiové sítě, ústředen a bran do a z veřejné telefonní sítě.

MP3 Oznámení. Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 je licencována společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson Licensing.

Dodání tohoto produktu nepředstavuje licenci ani neimplikuje žádné právo distribuovat obsah MPEG Layer-3 vytvořený v souladu s tímto produktem ve vysílacích systémech generujících příjmy (pozemní, satelitní, kabelové a / nebo jiné distribuční kanály), streamových aplikacích (přes internet), intranetech a / nebo jiných sítích, jiných systémech distribuující obsah (aplikace pro placené audio nebo audio na vyžádání apod.) nebo na fyzických médiích (kompaktní disky, digitální univerzální disky, polovodičové čipy, pevné disky, paměťové karty a podobně). Pro takové použití je vyžadována nezávislá licence. Podrobnosti naleznete na http://mp3licensing.com.

„BEZPLATNÉ OMEZENÉ KODEKY SOFTWARU“ jsou LICENCOVANÉ SOFTWAROVÉ KODEKY, které: (i) mají omezení, že se FUNKCE MP3 kódování zvukových datových souborů zastaví (a) po zpracování maximálně 20 (dvaceti) zvukových datových souborů nebo (b) po maximálně 30 (třiceti) dnech po instalaci; a (ii) jsou bezplatně distribuovány koncovým uživatelům za účelem propagace LICENCOVANÝCH SOFTWAROVÝCH KODEKŮ, které nepatří k BEZPLATNÝM OMEZENÝM KODEKŮM SOFTWARU.

Za BEZPLATNÉ OMEZENÉ KODEKY SOFTWARU nebudou účtovány žádné autorské poplatky s podmínkou, že DRŽITEL LICENCE A PŘIDRUŽENÉ OSOBY a/nebo jakákoli třetí strana autorizovaná DRŽITELEM LICENCE A PŘIDRUŽENÝMI OSOBAMI využijí komerčně přiměřené úsilí k povzbuzení uživatelů BEZPLATNÝCH OMEZENÝCH KODEKŮ SOFTWARU, aby si zakoupili LICENCOVANÉ KODEKY SOFTWARU, které nejsou BEZPLATNÝMI OMEZENÝMI KODEKY SOFTWARU.

Oznámení FFmpeg. Software využívá video aplikaci FFmpeg a v ní obsažené knihovny. FFmpeg je ochranná známka Fabrice Bellarda, tvůrce projektu FFmpeg (http://www.ffmpeg.org). FFmpeg je licencován pod licencí GNU Lesser General Public License verze 2.1 („LGPL“), Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA, a může být distribuován a/nebo upravován pod podmínkami této licence.

Oznámení Qt®. Software používá Qt Toolkit a v něm obsažené knihovny za podmínek GNU Lesser General Public License 2.1. Qt je registrovaná ochranná známka společnosti Digia PLC a/nebo jejích dceřiných společností a je používána v souladu s licencí od společnosti Digia PLC a/nebo jejích dceřiných společností. Další podrobnosti viz http://qt-project.org/.

Oznámení Google-Glog. Software používá knihovnu glog a její součásti za podmínek modifikované 3-klauzule BSD licence. Copyright© 2008, Google, Inc. Úplný text licence BSD lze nalézt na adrese http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

Oznámení Boost. Software používá softwarové knihovny Boost za podmínek licence Boost 1.0. Copyright Beman Dawes, David Abrahams, 1998–2005, Rene Rivera 2004–2007. Úplné znění licence lze nalézt na adrese http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt.

Upozornění ACE. Některý software, např. Movavi Screen Recorder for Mac, nebo Movavi Video Suite for Mac používá k zachycení zvuku ACE od společnosti Rogue Amoeba Software na základě licenční smlouvy.

9. VAŠE ÚDAJE a ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ MOVAVI

9.1. Zásady ochrany osobních údajů. Osobní údaje, které poskytnete společnosti Movavi během procesu objednávky a registrace, se používají pouze pro interní účely společnosti Movavi. Movavi používá tyto údaje v přísném souladu s příslušnými Zásadami ochrany osobních údajů. Není-li výslovně povoleno jinak, společnost Movavi neposkytne žádné z vašich osobních údajů žádné třetí straně bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou případů, kdy to přiměřeně vyžaduje zákon, jak je povoleno tímto ustanovením, nebo pokud je to nutné k ochraně společnosti Movavi, jejích zástupců a dalších účastníků.

10. CENTRUM PODPORY MOVAVI

10.1. Jsme tu proto, abychom vám mohli jakýmkoli způsobem pomoci k co nejlepší zkušenosti se Softwarem. Pokud potřebujete pomoc nebo nemůžete najít odpověď na svou otázku, kontaktujte náš tým podpory na centrum podpory Movavi.

10.2. Aby bylo možné odpovědět na vaše dotazy, společnost Movavi vás může čas od času požádat o poskytnutí informací o vašich uživatelských datech a zkušenostech, které budou použity k posouzení použitelnosti Softwaru, a tím ke zlepšení a rozšíření našich produktů a služeb. Hlavním účelem shromažďování osobních a dalších údajů o uživateli je v těchto případech poskytování bezpečných, bezproblémových, efektivních a přizpůsobených servisních služeb. Společnost Movavi může například shromažďovat a používat osobní údaje, které se vás týkají, jak je to povoleno nebo nezbytné k: poskytování technické podpory, zákaznické podpory a řešení problémů; informovat vás o aktualizacích služeb a problémech; potvrzení vaší totožnosti a ochraně zájmů vašich a zájmů Movavi. Tato data mohou zahrnovat následující údaje: vaše celé jméno (název společnosti), e-mailovou adresu a telefonní číslo. Kromě toho si náš tým podpory může vyžádat speciální soubory protokolu, které obsahují chybové zprávy programu, verzi daného programu Movavi a stav jeho aktivace a technické specifikace vašeho počítače. Tyto údaje jsou nutné k poskytnutí nezbytné technické podpory a pokračování našeho procesu výzkumu a vývoje.

Movavi používá tyto údaje v přísném souladu s příslušnými Zásadami ochrany osobních údajů.

10.3. Souhlasíte a berete na vědomí, že za jakékoli údaje, data, text, fotografie, videa nebo jiné materiály (dále jen „Obsah“), ať už veřejně nebo soukromě poskytnuté společnosti Movavi, nese výhradní odpovědnost osoba, od které byl obsah byl získán. To znamená, že nesete výhradní odpovědnost za veškerý obsah, který nahrajete, zveřejníte nebo jinak přenesete prostřednictvím webových stránek Movavi a služeb pro sdílení nebo hostování souborů, a za jeho platnost, legitimitu, úplnost, použitelnost a jeho soulad s autorskými právy. Společnost Movavi nekontroluje žádný uživatelský obsah.

11. UPGRADE

11.1. "Upgrade softwaru (známý také jako "Velký upgrade")" je novější nebo lepší verze Softwaru, která nabízí oproti vaší aktuální verzi významné změny nebo významná vylepšení. Tyto verze mohou být poskytovány za poplatek.

11.2. „Aktualizace softwaru“ (také známá jako „Drobná aktualizace“) je stažení Softwaru, které poskytuje opravy zjištěných chyb a poruch nebo poskytuje drobná vylepšení softwaru. Tyto verze poskytuje Movavi v období, kdy je vyvíjena konkrétní verze Softwaru.

11.3. Movavi nezaručuje poskytování aktualizací pro verze Softwaru vyvinuté dříve a nezaručuje provozuschopnost a kompatibilitu dříve zakoupeného Softwaru na zařízeních, operačních systémech a prohlížečích, které byly vydány po zakoupení Softwaru. Společnost Movavi však bude nadále poskytovat technickou podporu (konzultace a další pomoc) ve vztahu k dříve zakoupeným programům v souladu s původními systémovými požadavky.

Před použitím jakéhokoliv upgradu nebo aktualizace dříve zakoupeného softwaru musíte zkontrolovat, zda aktualizovaný software může být použit na konkrétním zařízení v souladu se systémovými požadavky aktualizovaného programu.

Jakékoli upgrady nebo aktualizace jsou poskytovány společností Movavi na základě vlastního uvážení bez jakýchkoli závazků.

12. ODDĚLITELNOST

Strany se dohodly, že v případě neplatnosti jakéhokoli ustanovení této licence taková neplatnost neovlivní platnost zbývajících částí této licence.

13. ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST MOVAVI, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO JEJÍ DODAVATELÉ VŮČI VÁM ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z DODÁNÍ, VÝKONU NEBO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, I KDYŽ SPOLEČNOST MOVAVI BYLA NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MOVAVI ZA JAKÝKOLI NÁROK, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, ODPOVĚDNOSTI, ČI JAKÉKOLI JINÉ TEORII ODPOVĚDNOSTI NEPŘEKROČÍ VÁMI ZAPLACENÝ LICENČNÍ POPLATEK.

14. ODŠKODNĚNÍ

Odškodníte, budete hájit a chránit společnost Movavi, její přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance na své náklady proti jakémukoli nároku třetí strany, žalobě, právnímu kroku nebo řízení (každé zde dále jako, „právní krok“) vzneseným proti společnosti Movavi ( a jejím ředitelům, zástupcům, zaměstnancům a přidruženým společnostem) v rozsahu, v jakém je takový právní krok založen na nebo vyplývá z (a) použití obsahu nebo dat, které jste společnosti Movavi poskytli; (b) vašeho nedodržení nebo porušení této smlouvy; (c) vašeho používání Softwaru; nebo (d) vašeho porušení platných zákonů nebo jakéhokoli práva třetí strany, včetně, mimo jiné, jakéhokoli práva na ochranu soukromí, duševního vlastnictví nebo jiného vlastnického práva. Tato povinnost odškodnění přetrvá i po ukončení této smlouvy. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Movavi nesmíte v žádném případě uzavřít žádné vyrovnání nebo podobnou dohodu s třetí stranou, která by ovlivnila práva společnosti Movavi nebo ji jakýmkoli způsobem zavazovala. Společnost Movavi si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany, a v takovém případě budete se společností Movavi spolupracovat při uplatňování jakékoli dostupné obhajoby.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

15.1. Společnost Movavi může, aniž by byla dotčena některá z jejich práv, kdykoli ukončit tuto smlouvu EULA z vlastního rozhodnutí, včetně, mimo jiné, pokud je povinna tak učinit v souladu s platnými zákony, požadavkem vládního orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo pokud se společnost Movavi rozhodne ukončit poskytování Softwaru ve vaší oblasti.

15.2. Pokud společnost Movavi ukončí tuto smlouvu EULA z vlastní vůle, vynaloží přiměřené úsilí, aby vás informovala prostřednictvím vašeho osobního účtu nebo prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli, nejpozději 30 kalendářních dnů před datem ukončení.
Pokud to bude možné, nabídneme také nahrazení vašeho Softwaru jinými produkty s podobnou funkcionalitou, poskytovanými společností Movavi. Pokud nebude možné umožnit dokončit vaše předplacené období používání, zajistíme vrácení peněz v souladu s našimi Zásadami vrácení peněz. Výše uvedená prohlášení týkající se oznámení, výměny a vrácení peněz se nevztahují na software poskytovaný společností Movavi zdarma.

15.3. Bez ohledu na výše uvedené může společnost Movavi tuto smlouvu EULA kdykoli ukončit, pokud nedodržíte její podmínky a omezení, aniž by musela dodržet výpovědní lhůty a podmínky výměny a vrácení peněz uvedené v článku 15.2.

15.4. Software můžete kdykoli a z jakéhokoli důvodu přestat používat na základě písemného oznámení společnosti Movavi. S výjimkou případů uvedených dále v Zásadách vracení peněz vás ukončení neopravňuje k vrácení všech předplacených nebo nevyužitých poplatků a zavazujete se okamžitě zaplatit všechny neuhrazené poplatky až do konce platného licenčního období.

16. OBECNÁ USTANOVENÍ

16.1. Toto je úplná dohoda mezi vámi a společností Movavi, která nahrazuje jakoukoli předchozí dohodu nebo ujednání, ať už písemné nebo ústní, týkající se předmětu této smlouvy EULA. Pokud bude jakákoli část této smlouvy EULA shledána neplatnou a nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost zbývající části smlouvy, která zůstane platná a vymahatelná podle jejích podmínek.

16.2. Společnost Movavi si vyhrazuje právo provádět změny této smlouvy EULA. Tyto změny vstoupí v platnost okamžitě poté, co budou zveřejněny na webových stránkách Movavi. Společnost Movavi má také právo kdykoli podle vlastního uvážení upgradovat, aktualizovat, upravit a/nebo ukončit poskytování Softwaru (včetně jakékoli jeho části nebo funkce). ​​Pokud přestaneme poskytovat Software jako celek, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali v souladu s odstavcem 15.2, a na základě vaší písemné žádosti můžeme zkontrolovat váš nárok na vrácení peněz a můžeme vám vrátit poměrnou část všech nevyužitých poplatků za Software, který jste si předplatili.

16.3 Tato dohoda EULA a veškeré spory nebo nároky vzniklé v souvislosti s ní nebo s jejím předmětem nebo uzavřením se řídí a vykládají výhradně podle zákonů Kyperské republiky.