Gebruiksvoorwaarden

INLEIDING

Laatst bijgewerkt: 6 december 2021.

MOVAVI ("MOVAVI") stelt deze website (de "Site"), met inbegrip van alle informatie, documenten, tekst, mappen, gegevens, pictogrammen, mededelingen, bestanden, foto's, video's, afbeeldingen, muziek, geluid, software en diensten die via de Site beschikbaar zijn (samen de "Content"), voor uw gebruik beschikbaar onder de voorwaarden die in dit document zijn uiteengezet en eventuele wijzigingen van dit document die MOVAVI van tijd tot tijd kan publiceren (samen de "Gebruiksvoorwaarden").

AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door deze Site op enigerlei wijze te bezoeken of te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruiken of downloaden van Content, of het louter doorbladeren van de Site, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de Gebruiksvoorwaarden. Gebruik deze Site niet indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u één van de Gebruiksvoorwaarden schendt, wordt uw toestemming om deze Site te gebruiken automatisch beëindigd en alle Content die u downloadt of afdrukt van de Site en die in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, moet onmiddellijk vernietigd worden. We behouden het recht om, naar eigen goeddunken, deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken of te herzien. Controleer de Gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen. Wanneer u deze Site blijft gebruiken na de mededeling van wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden gaat u automatisch akkoord met deze wijzigingen.

EIGENDOMSRECHTEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle Content die beschikbaar is op deze Site beschermd is door auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere eigendomsrechten en wetten. MOVAVI bezit bijvoorbeeld een auteursrecht voor de selectie, organisatie, regeling en verbetering van de Content, evenals op de Content die oorspronkelijk van haarzelf is. Derden wiens Content op de Site verschijnt, bezitten het auteursrecht op de Content die oorspronkelijk van hen is. Het uiterlijk de Site, met inbegrip van onze kleurcombinaties, vormen van de knoppen en andere grafische elementen, zijn eveneens handelsmerken van MOVAVI.

OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT HANDELSMERKEN

Apple, Mac, iTunes, Mac OS, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch, iPhone en Apple TV zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het Mac-logo en het Universal-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen dat in licentie wordt gebruikt. PlayStation, en PSP (PlayStation Portable) zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Computer Entertainment Inc. De handelsmerken BlackBerry, BlackBerry Pearl, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Storm en BlackBerry Pearl Flip zijn eigendom van Research In Motion Limited en zijn geregistreerd in de Verenigde Staten en zijn mogelijk geregistreerd of in afwachting van registratie in andere landen. Zune is een handelsmerk van Microsoft Corporation. Creative en Zen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Creative Technology Ltd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Archos is een geregistreerd handelsmerk van Archos Corporation. Epson is een geregistreerd handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Iriver is een geregistreerd handelsmerk van ReignCom Ltd. Samsung is een handelsmerk van Samsung in de Verenigde Staten en andere landen. Transcend is een geregistreerd handelsmerk van 3Com Corporation.

Alle andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun betreffende eigenaren. MOVAVI wordt niet gesteund, gesponsord, geaffilieerd met of anderszins geautoriseerd door een van de eigenaren van een handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Deze Site en haar Content worden enkel aangeboden ter informatie en voor persoonlijk gebruik en mag enkel gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. Door het gebruik van deze Site gaat u akkoord om werken die gebaseerd zijn op de Site of haar Content niet te reproduceren, heruitgeven, weergeven, omlijsten, downloaden, overdragen, aanpassen, verhuren, uitlenen, verkopen, toewijzen, distribueren, reverse-engineeren, wijzigen, bewerken of geen afgeleide werken te creëren, behalve wanneer u hiervoor de uitdrukkelijke goedkeuring verkreeg. U gaat er ook akkoord mee dat u de Content niet zal opslaan, reproduceren, overdragen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, distribueren, uitgeven, uitzenden of anderzijds beschikbaar zal maken, inclusief en zonder beperking mappenlijsten van radio, tv of andere audiovisuele content die beschikbaar zijn op en via deze Site (samen, de “Map”) of een deel van de Map, elektronisch of in een andere vorm en voor commerciële doeleinden of doeleinden andere dan uw persoonlijk gebruik, tenzij schriftelijk goedgekeurd door MOVAVI. Elk deel van de Map dat wordt gedownload of op een andere manier wordt gereproduceerd van deze Site mag slechts voor een beperkte periode bewaard worden. Het systematisch ophalen van gegevens of andere content van de Map of het gebruiken van de gegevens en andere Content op een andere manier, direct of indirect, om een verzameling, database of map samen te stellen zonder schriftelijke goedkeuring van MOVAVI is verboden en u gaat akkoord om geen gegevensmining, robotten of gelijkaardige extractiemethoden te gebruiken voor Content op de Site.

U mag geen posts plaatsen op of verzenden via groepen, delen van de Site of Content up- of downloaden die (i) op gelijk welke manier een inbreuk is op de rechten van anderen of deze rechten schendt, inclusief en zonder beperking auteursrechten en handelsmerken, (ii) onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, een inbreuk op de privacy of openbare rechten, vulgair, obsceen, profaan, aanstootgevend of anderzijds verwerpelijk zijn, (iii) gedrag aanmoedigt dat kan leiden tot een misdrijf, (iv) aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of (v) op een andere manier gelijk welke wet overtreedt. U bent verantwoordelijk om te bepalen of het plaatsen of overdragen van bepaalde Inhoud Content een van de bovenstaande bepalingen of wetten schendt. U bent als enige aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit een inbreuk op het auteursrecht, handelsmerk of een ander eigendomsrecht of andere schade die voortvloeit uit de Content die u uploadt, post of indient. U mag zich ook niet gedragen op een manier die, naar het oordeel van MOVAVI, een andere gebruiker beperkt of verhindert om de Site te gebruiken of ervan te genieten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de gemeenschappelijke delen.

U mag geen informatie vergaren of verzamelen, met inbegrip van e-mailadressen, gebruikersnamen of andere contactgegevens van gebruikers van de Site met als doel het verzenden van ongevraagde bulk-e-mail of chatberichten.

Voor sommige functies van deze Site, zoals forums, moet u zich registreren. U gaat ermee akkoord om enkel nauwkeurige, volledige en geüpdatet informatie te verstrekken voor registratie en u gaat ermee akkoord om deze informatie actueel te houden. U mag geen gebruikersnaam selecteren en gebruiken waardoor u zich voordoet als een ander persoon of entiteit, die aan een ander persoon toebehoort, in overtreding is op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit of die MOVAVI beschouwt als aanstootgevend.

Voor het gebruik van sommige functies en alle software van deze Site zijn afzonderlijke gebruiksvoorwaarden en/of licenties van toepassing. U bent niet geautoriseerd om zulke functies of software te gebruiken tenzij u ermee akkoord gaat om u te houden aan de toepasselijke voorwaarden/licenties.

Wanneer u software van deze Site downloadt of koopt, behoudt MOVAVI zich het recht voor om informatie van u te vragen. Mogelijk moet u ook een gebruikersaccount aanmaken.

Het gebruikersaccount is een deel van de Site dat de informatie bevat die nodig is voor de uitvoering van de licentieovereenkomst, bijvoorbeeld informatie over de MOVAVI-producten die u hebt gekocht of uw abonnementsvoorwaarden.

U hebt als enige toegang tot uw account en u bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Alle acties die onder uw account worden uitgevoerd, worden geacht door u te zijn uitgevoerd.

MOVAVI behoudt zich het recht voor om de functionaliteit van uw account naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Als klant van MOVAVI gaat u er akkoord mee om e-mails te ontvangen die informatie bevatten over recente updates en nieuwe producten van MOVAVI en advertenties.

MOVAVI zal u regelmatig e-mails sturen met informatie over nieuwe softwareversies en andere informatie met betrekking tot het gekochte product en advertenties. U kan zich te allen tijde uitschrijven voor deze berichten. Volg hiervoor de uitschrijfinformatie die is opgenomen in de e-mails of stuur een e-mail naar privacy@movavi.com met uw verzoek om u van onze mailinglijst te verwijderen. In dat geval zullen uw persoonsgegevens in de MOVAVI-databank opgeslagen blijven, maar we zullen u geen informatieve e-mails meer sturen, tenzij u ons anders meedeelt.

U gaat ermee akkoord dat uw beoordelingen van MOVAVI-diensten en -producten zonder aanvullende toestemming van u op de MOVAVI-Sites kunnen worden gepubliceerd en voor commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt, met inbegrip van MOVAVI-advertenties.

TOEZICHT

MOVAVI heeft het recht, maar is niet verplicht om, de Content van de Site te controleren, inclusief en zonder beperking de delen voor downloaden, om te bepalen of de Gebruiksvoorwaarden en andere regels die van tijd tot tijd door MOVAVI kunnen worden opgesteld, worden nageleefd. MOVAVI behoudt het recht om, naar eigen goeddunken, Content op of Content gepost op de Site te bewerken, te weigeren of te verwijderen. Zonder het voorgaande te beperken, heeft MOVAVI het recht, maar niet de plicht, om Content te verwijderen waarvan zij, naar eigen goeddunken, vindt dat die in strijd is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, anderszins verwerpelijk is, of niet langer actueel is. Gebruikers blijven als enige verantwoordelijk voor de Content die ze posten of indienen. U erkent en gaat ermee akkoord dat MOVAVI geen aansprakelijkheid zal aanvaarden voor acties of het niet ondernemen van actie betreffende gedrag in de gemeenschappelijke delen of communicaties of posts op de gemeenschappelijke delen.

SITES, SOFTWARE EN CONTENT VAN DERDEN

Deze Site kan geautomatiseerde zoekresultaten en links naar mappen produceren of u op een andere manier aan locaties koppelen die beschikbaar zijn via het internet. Deze locaties kunnen informatie of materiaal bevatten of uitzenden die door sommige mensen als ongepast, aanstootgevend of op een andere manier verwerpelijk beschouwd kan worden. Deze andere locaties worden niet beheerd door MOVAVI en u erkent dat MOVAVI niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettelijkheid, fatsoen of andere aspecten van de content of uitzendingen van zulke locaties. Via de Site kan ook software van derden beschikbaar zijn om te downloaden. MOVAVI creëert, steunt of sponsort zulke materialen van derden niet. Wanneer u materialen download van derden die we indexeren of ondersteunen doet u dit volledig op eigen risico. Als u van plan bent software of ander materiaal te downloaden, is het uw verantwoordelijkheid om eerst de relevante auteursrecht- en licentie-informatie te lezen.

PRIVACY

Het Privacybeleid van MOVAVI legt uit hoe uw informatie wordt verzameld en gebruikt en welke keuzes u hebt met betrekking tot die informatie. U stemt ermee in dat MOVAVI uw registratie-informatie en andere op deze Site verzamelde informatie gebruikt onder de voorwaarden van het Privacybeleid van MOVAVI.

AFWIJZING VAN GARANTIES

DE SITE EN DE CONTENT WORDEN GELEVERD MET ALLE GEBREKEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE". MOVAVI, HAAR LICENTIEGEVERS EN ANDERE LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIES AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES DAT DE SITE EN CONTENT VRIJ ZIJN VAN GEBREKEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN EN ONONDERBROKEN KUNNEN WERKEN, DAT ZIJ AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT FOUTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN, EN DE IMPLICIETE GARANTIES DAT DE SITE EN CONTENT VERHANDELBAAR ZIJN, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, ACCURAAT, GESCHIKT VOOR EEN BEPAALD DOEL OF BEHOEFTE, OF NIET-INBREUKMAKEND, TENZIJ DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES WETTELIJK NIET UITGESLOTEN KUNNEN WORDEN.

DE CONTENT VAN DEZE SITE IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR ALGEMENE INFORMATIEDOELEINDEN EN VORMT GEEN JURIDISCH OF ANDER PROFESSIONEEL ADVIES, NOCH EEN MENING VAN WELKE AARD DAN OOK. U MOET EEN DESKUNDIGE RAADPLEGEN VOOR SPECIFIEK ADVIES DAT OP UW SITUATIE IS TOEGESNEDEN.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS UITSLUITEND OP UW EIGEN RISICO.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

MOVAVI, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS, AGENTEN OF WEDERVERKOPERS (GEZAMENLIJK DE "MOVAVI GROUP") ZIJN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, DEZE SITE EN DE CONTENT ERVAN. DEZE BEPERKING GELDT ONGEACHT OF DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD IS OP HET CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, ZELFS INDIEN MOVAVI OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MOVAVI GROUP IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT ZIJN VOOR ZOVER WEETELIJK TOEGESTAAN. BOVENDIEN KAN DE MOVAVI GROUP ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN, DIRECT OF INDIRECT, VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT OF BEWEERD TE ZIJN VEROORZAAKT AAN U IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP ENIGE CONTENT, GOEDEREN OF DIENSTEN BESCHIKBAAR OP OF VIA ENIGE EXTERNE SITES GELINKT VAN DE SITE.

VRIJWARING

Op verzoek van MOVAVI gaat u ermee akkoord MOVAVI, haar moeder- en andere gelieerde ondernemingen, en hun medewerkers, contractanten, functionarissen en directeuren te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en onkosten, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit uw misbruik van deze Site op een manier die niet strikt in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden. MOVAVI behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anders onderworpen zou zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met MOVAVI zult samenwerken bij het opstellen van elke beschikbare verdediging.

INTERNATIONAAL GEBRUIK

De op deze Site aangeboden Content is niet bedoeld voor gebruik in enig rechtsgebied waar een dergelijk gebruik in strijd zou zijn met de wet. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke plaatselijke wetten en voorschriften.

SCHEIDBAARHEID EN INTEGRATIE

Tenzij hierin anders is bepaald, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen u en MOVAVI met betrekking tot deze Site en vervangt zij alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen u en MOVAVI met betrekking tot deze Site. Indien een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven en de resterende delen zullen volledig van kracht blijven.

BEËINDIGING

MOVAVI behoudt het recht om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle delen van de Site te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

CONTACTEN

Ga voor hulp met de software van MOVAVI naar https://movavi.freshdesk.com/nl/support/tickets/new. Om toestemming te vragen voor het gebruik van materiaal dat eigendom is van MOVAVI op deze Site, stuurt u een e-mail naar webmaster@movavi.com.

Registreer voor gidsen, speciale aan­biedingen en apptips!