Zásady ochrany osobních údajů společnosti Movavi

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné, zpracovávané nebo uchovávané online obchody Movavi a prostřednictvím stolních a mobilních aplikací Movavi a popisují rozsah shromažďování a používání osobních údajů společností Movavi Software Limited, Kypr (dále jako „MOVAVI“). MOVAVI je pověřencem pro ochranu osobních údajů zpracovávaných v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. MOVAVI v nejvyšší míře uznává ochranu Vašich osobních údajů a věnuje zvláštní pozornost důvěrnému charakteru informací nám odeslaných během Vaší návštěvy našich webových stránek (stávající a budoucí webové stránky vlastněné nebo provozované MOVAVI a/nebo pro něž MOVAVI v současnosti či v budoucnosti bude poskytovat služby a/nebo výrobky, dále „webové stránky“) nebo na základě jiné komunikace či interakce s námi.

Tato verze zásad ochrany osobních údajů je účinná od 25. května 2018.

Obecná ustanovení

 1. Tento dokument, Zásady ochrany osobních údajů společnosti Movavi (dále jako „zásady ochrany“) obsahuje naše zásady ochrany a ustanovení týkající se informací shromážděných o uživateli MOVAVI.
 2. Návštěvou našich webových stránek a stažením, instalováním a používáním softwaru MOVAVI (dále jako „aplikace“) přijímáte všechny podmínky a náležitosti těchto zásad ochrany.
 3. Tyto zásady ochrany jsou součástí svazku dokumentů, které určují podmínky a náležitosti používání webových stránek a aplikací v tom kterém případě. Jiné dokumenty definující vztah mezi uživatelem a Movavi jsou podmínky používání a licenční smlouva koncového uživatele (EULA).
 4. Pokud tyto zásady ochrany nestanoví jinak, všechny termíny a definice použité v tomto dokumentu mají stejný význam, jak je definován v podmínkách používání a EULA.
 5. Tyto zásady ochrany včetně jejich výkladu, metody přijetí, provádění, doplňování a ukončení podléhají legislativě Kyperské republiky.

Osobní údaje

 1. Osobní údaje znamenají informace, které lze spojit s konkrétním uživatelem, zejména: jméno (pseudonym nebo přezdívka), emailová adresa, telefonní číslo (např. Když požadujete individuální technickou podporu či pomoc) a informace o nákupech a aktivacích aplikací uživatele (preferenční kategorie a jiné typ reklamy související s preferencemi), platební metody, měny, v nichž se platba uskutečňuje nebo jiné platební údaje.
 2. V zájmu personalizace webových stránek také shromažďujeme informace o zařízeních, která používáte pro přístup na naše webové stránky (stolní a mobilní); může jít o IP adresu a jiná geolokační data, typ a verze prohlížeče, operační systém a systémový jazyk, odkazující webové stránky, čas přístupu a jiné údaje.
 3. MOVAVI zpracovává osobní údaje, které poskytuje uživatel o sobě samém vyplnění příslušných formulářů. Například při stahování zkušební verze aplikace z webových stránek, přihlášení se k odběru emailového bulletinu, kontaktu MOVAVI s žádostí o technickou podporu nebo prostřednictvím formulářů zpětné vazby atd. může MOVAVI stanovit požadavky na informace, které je uživatel povinen poskytnout k využívání našich služeb. Pokud některé informace MOVAVI neoznačí za povinně požadované, uživatel může takové informace předložit či zpřístupnit podle svého uvážení.
 4. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na následujících principech:
  • Uživatelské údaje zpracováváme výlučně pro účely a v souladu s metodami, které byly k dispozici v době shromažďování údajů.
  • Shromážděné údaje používáme k účelům nad rámec těch použití, k nimž byly údaje uvolněny pouze v případě, že s tím uživatel výslovně souhlasí.
  • Přístup k poskytnutým údajům umožňujeme třetím stranám výlučně pro účely poskytování požadovaných služeb a v kontextu jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Údaje nezpřístupňujeme, nepostupujeme ani nepřevádíme na třetí strany, aby je samy zpracovávaly, pokud o tom nebyl uživatel informován předem a nedal k tomu souhlas.
  • Odpovídáme na požadavky zrušit, změnit nebo přidat poskytnuté údaje.
  • Zajišťujeme řádnou a úplnou správu údajů.
  • Zajišťujeme soukromí uživatelů a uplatňujeme odpovídající bezpečnostní opatření na ochranu důvěrného charakteru, neporušenosti a dostupnosti poskytnutých údajů.
 5. Pokud budeme shromažďovat Vaše osobní údaje, doba, po kterou je budeme uchovávat, je určena celou řadou faktorů včetně účelu, k němuž tato data používáme, a našimi povinnostmi podle dalších zákonů, ale ne déle než je to přiměřeně nezbytné ve světle shora uvedených účelů. Možná budeme potřebovat Vaše osobní údaje k vytvoření právoplatných nároků, jejich uplatňování nebo obhajobu proti nim. Za tímto účelem budeme uchovávat Vaše osobní údaje 7 let ode dne, když je již dále nebudeme potřebovat k žádným transakcím, naplnění účelu smlouvy nebo marketingovým komunikacím.
 6. Pokud Vámi poskytnuté informace budou obsahovat osobní údaje, údaje o tom, jak používáte naše webové stránky, služby či výrobky, nebo nám osobní údaje poskytnete, svobodně a dobrovolně udělujete MOVAVI písemný informovaný souhlas ke zpracování těchto údajů pro účely definované těmito zásadami ochrany. Týká se to jakékoliv činnosti (operace) nebo sekvence činností (operací) prováděných s použitím automatických nástrojů či bez nich: shromažďování, záznam, třídění, akumulace, ukládání, specifikace (aktualizace, změna), stažení, použití, přenášení (distribuce, poskytování, zajištění přístupu) informací třetím stranám, včetně přeshraničního přenosu do jiných jurisdikcí, zpřístupnění nebo dání k dispozici, anonymizace, omezení, blokování, odstranění a zničení osobních údajů. Souhlas lze kdykoli odvolat s okamžitou platností do budoucna odesláním žádosti našemu týmu Zákaznické podpory.
 7. Citlivé informace. MOVAVI neshromažďuje citlivé osobní údaje, jako jsou sexuální preference, náboženské vyznání, politické názory nebo zdravotní stav. Nebudeme je od Vás požadovat a ani je nepotřebujeme.
 8. Údaje o dětech. Osoby ve věku do 13 let by nám neměly poskytovat osobní údaje, pokud k tomu nemají ověřitelné svolení svého rodiče(ů) nebo zákonného zástupce(ů). Naše webové stránky, výroby a služby jsou určeny uživatelům, kteří jsou ve věku nad 13 let. Vědomě takové údaje neshromažďujeme, pokud ale rodič, zákonný zástupce nebo kdokoliv jiný osobní údaje, které jsme shromáždili od osoby mladší 13 let, získá, kontaktujte nás.
 9. Vaše osobní údaje jsou chráněny zákonnými právy, která zahrnují Vaše právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, vznést námitku proti našemu zpracování Vašich osobních údajů nebo toto zpracování omezit, požadovat, aby Vaše osobní údaje byly odstraněny či opraveny, exportovat své údaje ve strojově čitelném formátu; přenášet tyto údaje jinému pověřenci. Další informace o Vašich právech na ochranu údajů nebo o jejich vykonávání získáte od nás po použití následujících kontaktních údajů. Své osobní údaje na našich webových stránkách můžete vždy aktualizovat nebo odstranit. Pokud si kdykoliv přejete, abychom smazali nebo změnili jakékoliv vaše osobní údaje, neváhejte kontaktovat náš tým zákaznické podpory.

Anonymizované údaje

 1. Když budete používat webové stránky nebo aplikace, MOVAVI se mohou automaticky přenášet anonymizované údaje. Přenášené údaje zejména zahrnují: Vaši IP adresu, místo (země, oblast, město), verze prohlížeče, zdroj provozu, model hardwaru a jiné informace specifické pro zařízení, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení, statistické informace o Vašich činnostech na webových stránkách a používání aplikací, informace o údajích, které se odesílají a přijímají prostřednictvím aplikací.
 2. Anonymizované údaje je možné shromažďovat a/nebo zpracovávat pomocí služeb třetích stran, jako jsou:
  • analytické služby,
  • plugin moduly sociálních sítí,
  • jiné systémy a služby, které používají a zpracovávají anonymizované údaje uživatele.

Nákupy kreditní kartou

 1. Pokud použijete k nákupu výrobku MOVAVI kreditní kartu, číslo kreditní karty se při průchodu přes internet zakóduje. Informace o Vaší kreditní kartě MOVAVI neuchovává ani nezaznamenává, jednoduše se přenáší do Vaší banky, společnosti vydávající kreditní karty a společnosti zpracovávající platbu. V tomto ohledu je online nákup kreditní kartou podobný nákupu kreditní kartou v jakémkoliv obchodě.
 2. Informace, jako je jméno uživatele, emailová adresa a zakoupený výrobek, MOVAVI uchovává pro další dodávku a/nebo registraci výrobku.

Použití osobních údajů

 1. MOVAVI používá osobní informace k následujícím účelům:
  • Uzavírání a plnění licenčních smluv s uživatelem;
  • Určení totožnosti uživatele v průběhu plnění povinností MOVAVI podle smluv s uživatelem;
  • Komunikace s uživatelem pro účely informační podpory a zlepšení aplikací včetně oznámení zasílaná prostřednictvím třetích stran;
  • Distribuce reklamních materiálů MOVAVI a/nebo třetích stran mezi uživatele jakožto cílové publikum;
  • Zacílení reklamních a/nebo informačních materiálů.
 2. MOVAVI může sdílet osobní údaje s poskytovateli služeb, kteří služby poskytují naším jménem, když je to nezbytné k poskytování takových služeb v mezích shora uvedených účelů.

Použití anonymizovaných údajů

 1. MOVAVI používá anonymizované údaje k následujícím účelům:
  • Zdokonalení webových stránek a aplikací;
  • Komunikace s uživatelem pro účely informační podpory a zlepšení aplikací včetně oznámení zasílaná prostřednictvím třetích stran;
  • Distribuce reklamních materiálů MOVAVI a/nebo třetích stran mezi uživatele jakožto cílové publikum;
  • Zacílení reklamních a/nebo informačních materiálů podle věku, pohlaví nebo jiných atributů;
  • Marketing, statistika a jiný výzkum založený na anonymizovaných údajích.
 2. MOVAVI může poskytovat anonymizované údaje poskytovatelům služeb, kteří služby poskytují naším jménem, když je to nezbytné k poskytování takových služeb v mezích shora uvedených účelů.
 3. Oznámení ohledně souborů cookie. Smyslem tohoto oznámení je pomoci Vám pochopit, co jsou soubory cookie, jak je MOVAVI používá, a volby, které máte ohledně jejich používání. Dalším používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že budete soubory cookie používat způsobem popsaným v tomto oznámení.

  Co jsou soubory cookie?

  Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem prohlížeči nebo na pevném disku počítače, případně v jiném zařízení, když navštívíte naše webové stránky. Umožňuje to webovým stránkám rozpoznat Vás jako uživatele buď po dobu trvání Vaší návštěvy (použití „souboru relace cookie“), nebo v případě opakované návštěvy („trvalý soubor cookie“). Nejsou škodlivé a neobsahují žádné informace, jako je Vaše domovská adresa, datum narození nebo údaje o kreditní kartě.

  Soubory cookie se dělí do čtyřech obecných typů:

  Naprosto nezbytné soubor cookie

  Tyto soubory cookie jsou nezbytné jako pomůcka k navigaci po našich webových stránkách a využívání jejich funkcí, například přístup k zabezpečeným oblastem webových stránek. Bez těchto souborů cookie není možné poskytovat služby, které požadujete, například nastavení účtu. Tyto soubory cookie o Vás neshromažďují informace, které by bylo možné použít pro marketing, nebo zapamatování si, kde jste na internetu byli.

  Soubory cookie pro analýzu / sledování chování

  V zájmu zachování relevance webových stránek, služeb a produktů, jejich aktualizace a snadného používání používáme webové analytické služby, které nám pomáhají pochopit, jak lidé naše webové stránky používají. Například můžeme vidět, které části webových stránek a produkty jsou nejpopulárnější, rozpoznat, kdy dojde k chybě, a testovat různé verze stránky nebo funkce, abychom zjistili, která pracuje nejlépe.

  Soubory cookie pro funkčnost

  Tyto soubory cookie umožňují webovým stránkám a aplikacím, aby si zapamatovaly výběry, které provedete (například Vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, v níž se nacházíte), a poskytovaly pokročilejší, více osobně orientované funkce. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, se obvykle anonymizují, což znamená, že není možné určit Vaši osobní totožnost. Neshromažďují žádné informace o Vás, které by bylo možné použít k prodeji, reklamně či zapamatování si, kde jste na internetu byli, ale pomáhají nám poskytovat reklamu, která pro Vás bude mít větší význam.

  Soubory cookie pro cílený marketing

  Soubory cookie také používáme jako pomůcku pro cílenou reklamu. Bez těchto souborů cookie budou pro Vás a Vaše zájmy reklamy online, na které narazíte, méně podstatné. Také je používáme k měření účinnosti našich marketingových komunikací, například nás informují, pokud jste odpověděli na reklamu, kterou jsme Vám poslali.

  Informace uložené v souborech cookie jsou bezpečné a anonymní vůči jakékoliv externí třetí straně a bezpečnost Vašeho účtu není nikdy narušena. Informaci o deaktivaci souborů cookie naleznete v kartě „Nápověda“ svého prohlížeče, kam přejdete přes nabídkovou lištu. Pokud byste potřebovali jakoukoliv pomoc, kontaktujte nás na následující emailové adrese.

Souhlas uživatele s příjmem informací od MOVAVI

 1. Naše webové stránky a aplikace nabízí zprávy a informace týkající se našich výrobků, včetně emailových bulletinů, přihlášením se k jejich odběru. Pokud se rozhodnete přihlásit se k odběru těchto služeb, můžete být požádáni o poskytnutí emailové adresy. Pokud tak učiníte, souhlasíte s tím, že Vám bude MOVAVI zasílat emaily s informacemi o aktualizacích a jakékoliv jiné informace související s aplikacemi, dále další typy informací od MOVAVI včetně reklam. Můžeme používat informace, které poskytnete, jako pomůcku při rozvoji obsahu, jež je pro naše uživatele podstatný. Máte možnost kdykoliv zrušit své(á) přihlášení se k odběru.
 2. Své přihlášení se k odběru proveďte podle pokynů na spodním okraji dopisu nebo nám zašlete email na support@movavi.com a požádejte o odstranění svých údajů ze seznamu adresátů. V tomto případě bude MOVAVI uchovávat Vaše osobní údaje ve své databázi, ale nebude Vás kontaktovat, ledaže byste změnili na tuto věc názor.

Důvěrných charakter uživatelských informací

 1. MOVAVI ukládá informace o uživatelích a přijímá nezbytná a dostatečná organizační a technická bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem a zpřístupněním v souladu s vnitřními pravidly a postupy (včetně GDPR).
 2. Udržujeme administrativní a technické pojistky pro ochranu osobních údajů. Tyto ochrany zahrnují následující:
  • Administrativní ochrany: Přístup k osobním údajům uživatelů je omezený na oprávněný personál, který má legitimní potřebu je znát na základě popisů svých pracovních zařazení – například zaměstnanci poskytující technickou podporu koncovým uživatelům. Všechny takové údaje jsou chráněny heslem. V případě dodavatelů, kteří jsou třetí stranou a zpracovávání osobní údaje naším jménem, se uplatňují podobné požadavky.
  • Technické ochrany: Přístup informacím o uživateli v naší databáze prostřednictvím internetu není povolen s výjimkou přístupu přes zašifrovanou virtuální privátní síť (VPN). Jiný přístup je omezen na naše fyzické objekty, odstraňování osobních údajů z našeho pracoviště je zakázáno. Dodavatelé, kteří jsou třetí stranou a zpracovávají osobní údaje naším jménem, souhlasí s tím, že poskytnou přiměřené fyzické ochrany.

Třetí strany

 1. K realizaci nákupů v aplikacích MOVAVI využívá služeb třetích stran.
  Některé typy třetích stran, s nimiž sdílíme údaje, jsou:
  • IT společnosti: Movavi pracuje s podniky, které podporují naše webové stránky a jiné podnikové systémy.
  • Marketingové společnosti: Spolupracujeme s marketingovými společnostmi, které nám pomáhají řídit elektronickou komunikaci s Vám nebo provádět průzkumy a recenze produktů našim jménem.
  • Zpracování plateb: Movavi spolupracuje s důvěryhodnými poskytovateli zpracování plateb, kteří jsou třetími stranami, s cílem zabezpečit provádění a řízení plateb.

  Zde je seznam společností, které jsou třetími stranami, s nimiž spolupracujeme pro obchodní účely:

  MailChimp

  Společnost MailChimp používáme pro bulletiny a marketingové emaily. Prostřednictvím společnost MailChimp sledujeme emaily včetně toho, kdo emaily otevírá a kdo kliká na který odkaz.

  Google Ads & Google Merchant Center

  Používáme služeb Google Ads a Google Merchant Center pro přilákání pozornosti k našim nabídkám prostřednictvím reklamních materiálů a inzertních kampaní na externích webových stránkách. V souvislosti s údaji o reklamní kampani můžeme určit, jak úspěšná jsou individuální reklamní opatření. Jejich pomocí prosazujeme zájem zobrazit Vám inzerát, který je pro Vás zajímavý, uspořádat naše webové stránky zajímavějším způsobem pro Vás a dosáhnout spravedlivého výpočtu reklamních nákladů.

  Yandex.Direct

  Používáme aplikaci Yandex.Direct k zobrazení obsahu a inzerátů na základě vyhledávání. Pomůže nám to zobrazovat Vám inzeráty našich výrobků a služeb, které jsou pro Vás zajímavé, při vyhledávání v aplikaci Yandex a prohlížení jiných webových stránek.

  Yandex.Metrica

  Používáme službu Yandex.Metrica k zlepšení užitečnosti webu. Shromažďuje standardní internetové záznamové informace a pohyb na webové stránce v anonymní podobě. Tyto informace slouží k lepšímu pochopení toho, jak lidé používají naše webové stránky.

  Yahoo Gemini

  K umístění digitálních inzerátů na stránky Yahoo používáme aplikaci Yahoo Gemini, abychom našim předchozím návštěvníkům poskytovali aktuální informace.

  Google Analytics

  Nástroj Google Analytics je webové analytická služby poskytnutá společností Google, Inc. Google Analytics využívá soubory cookie, aby pomohla analyzovat webovým stránkám, jak je uživatelé využívají. Informace vytvořené souborem cookie přenáší a ukládá společnost Google. Společnost Google nebude spojovat Vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které společnost Google má.
  Nástroj Google Analytics nám pomůže porozumět tomu, jak návštěvníci webové stránky využívají. Protože nástroj Google Analytics vyžaduje ke své funkci soubory cookie, uživatelé, kteří si přejí zabránit sledování nástrojem Google Analytics během pobytu na našich webových stránkách, mohou ve svém prohlížeči deaktivovat soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o Vás společností Google způsobem a pro účely uvedené shora.

  BigQuery

  Kromě nástroje Google Analytics používáme aplikaci BigQuery ke shromáždění nevzorkovaných dat z nástroje Google Analytics a zpracovávat je v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

  AppsFlyer

  Naše mobilní aplikace se analyzují pomocí technologií společnosti AppsFlyer Inc. Za tímto účelem se od Vás shromáždí a uloží různé relace a data o interakci. Potřebujeme tyto informace pro zlepšení obsahu a využitelnosti našich aplikací a pro optimalizaci uživatelské zkušenosti pro Vás. Údaje o relaci a interakci se nikdy nezpracovávají v personalizované podobě, ale pod pseudonymem.

  Fabric

  Aplikaci Fabric používáme jako službu pro hlášení chyb na našich mobilních aplikacích. Slouží ke shromažďování informací o zařízeních, které používáte a o tom, jak používáte naše aplikace (například časové razítko, kdy spustíte aplikaci a když dojde k chybě), což nám umožňuje problémy diagnostikovat a řešit. Pomáhá nám dále zlepšovat Vaši uživatelskou zkušenost a posílit stabilitu mobilních aplikací. Pokud si však budete přát odstoupit od sběru dat prostřednictvím aplikace Fabric, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení aplikace v našich mobilních aplikacích.

  OneSignal

  Nástroj OneSignal používáme k doručování personalizovaných oznámení koncovým uživatelům našich mobilních aplikací.

  Amplitude

  Nástroj třetí strany společnosti Amplitude Inc. Používáme k shromažďování a analýze způsobů, jakými využíváte naše mobilní aplikace. Amplitude je analytický softwarový nástroj, který nám pomáhá zlepšit naši službu díky lepšímu pochopení chování uživatele.

  2Checkout

  Movavi používá ke zpracování zabezpečených plateb u nákupů provedených na webových stránkách společnost 2Checkout (www.2checkout.com). Celý proces nákupu řídí společnost 2Checkout, která působí jako autorizovaný prodejce a distributor Movavi. Když zadáte svoji kreditní kartu a fakturační údaje na webových stránkách, osobní údaje se bezpečně přenesou do společnosti 2Checkout. Povedením nákupu na webových stránkách prostřednictvím společnosti 2Checkout opravňujete Movavi používat společnost 2Checkout ke zpracování Vašich transakcí a k nosu osobních údajů na ně, ovšem pouze v rozsahu potřebném pro dokončení transakce a správu Vašich nákupů.
  Na serverech pod naší kontrolou se nikdy neukládají žádné informace o kreditní kartě. Společnost 2Checkout má naše svolení ukládat naším jménem údaje týkající se transakcí vykonaných zákazníky na webových stránkách (včetně informací o úvěrových kartách) s cílem zajistit bezpečnou metodu platby a archivovat důkaz o nákupu, což umožňuje ochranu našich zákazníků a sledování podle potřeby. Tyto transakční údaje mohou být použity pro validační a registrační účely našich zákazníků a ke sledování jakýchkoliv podvodných aktivit, bude-li to nutné.

  Cleverbridge

  Rovněž používáme aplikaci Cleverbridge jako rezervní platební bránu 3. strany. Zásady týkající se ochrany osobních údajů jsou stejné jako u naší hlavní brány (2Checkout).

  Google AdSense

  K poskytování reklamy našim uživatelům na základě předchozích návštěv na našich webový stránkách a jiných stránkách na internetu používáme aplikaci Google AdSense. Uživatelé od toho mohou odstoupit návštěvou stránek se zásadami ochrany osobních údajů Google Ad a Content Network a upravit si na nich preference.

  Google Optimize

  K testování a analýze interakce publika s našimi webovými stránkami používám soubory cookie Google Optimize. Cílem této naší činnosti je dospět i informovaným rozhodnutím o tom, jak poskytnout našim návštěvníkům lepší zkušenosti.

  Hotjar

  Hotjar je technologická služba, která nám pomáhá lépe pochopit zkušenosti uživatelů (např. kolik času tráví na kterých stránkách, které odkazy si vybírají ke kliknutí, co uživatelé mají a nemají rádi atd.) a povoluje nám budovat a udržovat naši službu pomocí zpětné vazby od uživatelů. Služba Hotjar používá soubory cookie a jiné technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a jejich zařízení (zejména IP adresa zařízení (zachycená a uložená pouze v anonymizované formě), velikost obrazovky zařízení, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o prohlížeči, geografické umístění (pouze země), upřednostňovaný jazyk použití k zobrazení našich webových stránek). Služba Hotjar ukládá tyto informace v anonymizovaném uživatelském profilu. Ani služba Hotjar, ani my nikdy nebudeme tyto informace používat, abychom zjistili totožnost jednotlivých uživatelů nebo informace párovali s dalšími údaji o individuálním uživateli.

  SurveyMonkey

  Společnost SurveyMonkey, Inc. používáme ke shromažďování určitých dat z průzkumů a dotazníků.

  Google Tag Manager

  Používáme Google Tag Manager, systém správy tagů, který nám umožňuje rychle a snadno aktualizovat sledovací kódy a související fragmenty kódu, které jsou společně označovány jako "tagy" na našich webových stránkách nebo v mobilní aplikaci.

  Pokud si nepřejete, abychom sdíleli vaše osobní data s třetími stranami pro marketingové účely, kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

 2. Webové stránky a aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetí strany. Když uživatel tyto odkazy sleduje, opouští webové stránky / aplikaci, proto MOVAVI nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost uživatelských údajů během používání webových stránek třetí strany. Takové webové stránky mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, které stanoví pravidla pro shromažďování a ukládání údajů o uživatelích. Tyto zásady ochrany se netýkají údajů, které se odesílají na webové stránky třetí strany, ukládají se tam nebo používají. Doporučujeme, abyste se důkladně seznámil se zásadami ochrany osobních údajů takových třetích stran, když používáte jejich webové stránky.
 3. MOVAVI neodpovídá za použití uživatelských údajů třetími stranami, s nimž uživatel přijde do styku během používání aplikace.

Jiná zpřístupnění osobních údajů

 1. MOVAVI může zpřístupnit osobní údaje třetím stranám v následujících případech:
  • Při výslovném souhlasu uživatele s takovým zpřístupněním.
  • Přenosem aktiv MOVAVI do držby, použití nebo vlastnictví třetí strany včetně postoupení práv takové třetí straně na základě uzavřené smlouvy s uživatelem.
  • Na žádost soudu nebo jiné oprávněné vládní agentury v rozsahu požadovaném podle platné legislativy.
  • Pro účely ochrany práv MOVAVI v souvislosti s porušením smlouvy uzavřených s uživatelem.

Doplnění

 1. Tyto zásady ochrany mohou být doplněny či zrušeny MOVAVI podle jejího vlastního uvážení bez předchozího oznámení uživateli. Doporučujeme, abyste se pravidelně seznamovali s nejnovější verzí zásad ochrany osobních údajů.
 2. Nová verze zásad ochrany je platná od okamžiku jejich zveřejnění, pokud není uvedeno v takové nové verzi zásad ochrany jinak.
 3. Aktuální účinná verze zásad ochrany je dostupná na webových stránkách MOVAVI na stránkách https://www.movavi.com/cz/privacy.html.

Vysoce si vážíme Vaší důvěry a jsme vždy připraveni odpovědět Vám na otázky ohledně nakládání s vašimi osobními údaji.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

Sídlo
Movavi Software Limited
Office 201, 3 Krinou Street, Agios Athanasios Municipality, 4103 Limassol, Cyprus