Movavi-softwarelicentieover­een­komst voor eindgebruikers

Laatst bijgewerk: 3 oktober 2022.

BELANGRIJK: DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("EULA") IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U ("LICENTIEHOUDER") EN DE LICENTIEGEVER, MOVAVI SOFTWARE LIMITED ("MOVAVI"). DOOR DE BIJ DEZE EULA GELEVERDE SOFTWARE, CONTENT EN DIENSTEN (DE "SOFTWARE") TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. LEES DE EULA ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET INSTALLATIEPROCES VOLTOOIT EN DE SOFTWARE GEBRUIKT. INSTALLEER EN/OF GEBRUIK DEZE SOFTWARE NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ENIGE ANDERE WIJZE TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA.

De licentietypes die bij de Software worden geleverd, worden hieronder vermeld. Er kan slechts één licentietype worden toegepast op elke Licentiehouder. Ga naar ons ondersteuningscentrum als u uw licentietype moet bepalen.

1. LICENTIEVERLENING

PERSOONLIJKE LICENTIE. Tenzij anders bepaald in uw aankooporder, staat dit type licentie uitsluitend het gebruik toe van software voor persoonlijke doeleinden op één individueel gebruikersaccount of één computer, werkstation of ander digitaal elektronisch apparaat dat voldoet aan de systeemvereisten van de Software zoals gespecificeerd in de documentatie. Licenties voor de Software worden daarom verleend per computer, niet per gebruiker, locatie of bedrijf. Als een persoon bijvoorbeeld 2 computers gebruikt en de Software op beide computers wil installeren en gebruiken, moet deze persoon 2 licenties aanschaffen. Overeenkomstig de voorwaarden van deze EULA verleent Movavi u een beperkt, wereldwijd, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Software te gebruiken. "Gebruiken" betekent opslaan, laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software, uitsluitend voor persoonlijke doeleinden en zonder recht op commerciële replicatie en/of distributie, al dan niet als geheel of als onderdeel van afgeleide software, aan derden. U mag de Software niet wijzigen en u mag licentie- of controlefuncties van de Software niet uitschakelen, behalve als bedoeld onderdeel van de programmeerfuncties van de Software. Deze EULA blijft onverminderd van kracht met inachtneming van de toepasselijke beperkingen volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

BEDRIJFSLICENTIE. Dit type licentie is bedoeld voor gebruik door een bedrijf of een andere commerciële entiteit en verleent de rechten om de Software te installeren en te gebruiken voor zakelijke, commerciële of bedrijfsdoeleinden (waaronder interne bedrijfsdoeleinden zoals de voorbereiding van presentaties of verslagen). In deze overeenkomst wordt onder commercieel gebruik ook verstaan elk gebruik van de Software voor het directe of indirecte doel van financieel voordeel (bijvoorbeeld door middel van verkoop, licenties, reclame, enz.).

Behalve voor de Gratis licentie, is de Licentiehouder voor de aan hem verleende rechten gehouden aan Movavi de toepasselijke licentievergoeding te betalen. Deze licentie is beperkt, niet-exclusief en niet overdraagbaar aan een andere organisatie of gelieerde onderneming, en staat, tenzij anders bepaald, het gebruik van de Software op één enkele computer toe. Deze EULA blijft onverminderd van kracht met inachtneming van de toepasselijke beperkingen volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

ABONNEMENTSVOORWAARDEN. Wanneer u een softwarelicentie op abonnementsbasis koopt, erkent u en stemt u ermee in dat u toestemming geeft voor terugkerende betalingen aan Movavi, en dat deze betalingen worden verricht via de door u gekozen methode op de door u gekozen terugkerende intervallen totdat het abonnement door u of door Movavi overeenkomstig deze EULA wordt beëindigd. Uw abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd zonder voorafgaande kennisgeving, totdat u het opzegt. Movavi brengt elke factureringsperiode van uw aankooporder automatisch het op dat moment geldende tarief in rekening voor het abonnement, plus eventuele toepasselijke belastingen. Abonnementsvergoedingen worden over het algemeen voorafgaand aan de toepasselijke abonnementsperiode gefactureerd of in rekening gebracht. Movavi kan bij elke verlenging het tarief van uw abonnement wijzigen. We stellen u op de hoogte over elke tariefwijziging met de optie om op te zeggen.

TERUGBETALING. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in het Terugbetalingsbeleid, worden de licentievergoedingen niet terugbetaald.

GEBRUIKERSACCOUNT. Om de Software te gebruiken, moet u mogelijk een gebruikersaccount aanmaken. In deze gebruikersaccount wordt informatie opgeslagen over de producten die u hebt gekocht, de abonnementsvoorwaarden, uw softwareactiveringscodes en andere informatie over de producten.

Bij de registratie van uw gebruikersaccount bent u verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de daarin verstrekte informatie. U bent ook als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden, met inbegrip van aansprakelijkheid voor door Movavi of derden geleden verliezen als gevolg van het gebruik van uw account, ongeacht of het account met uw medeweten werd gebruikt.

In geval van onbevoegd gebruik van uw account, gaat u ermee akkoord Movavi onmiddellijk op de hoogte te stellen.

U mag het gebruikersaccount van iemand anders niet gebruiken.

In sommige gevallen is het niet mogelijk toegang te krijgen tot de volledige (niet-proef)versie van de Software zonder een gebruikersaccount te registreren.

U hebt het recht uw gebruikersaccount op elk moment te verwijderen, maar hierdoor verliest u de toegang tot de Software, die voor gebruik een gebruikersaccount vereist. U krijgt 30 kalenderdagen de tijd om uw beslissing te wijzigen. Na 30 kalenderdagen wordt alle informatie in uw gebruikersaccount permanent verwijderd.

2. GRATIS (PROEF)VERSIE

Aan de Licentiehouder kan het gebruik van een gratis een proefexemplaar van de Software worden toegestaan ("Gratis licentie" of "Gratis exemplaar"). Bepaalde functies en/of functionaliteiten van de Software zijn mogelijk vergrendeld of niet beschikbaar in het Gratis exemplaar. Bovendien wordt bij gebruik van het Gratis Exemplaar van de Software een watermerk aangebracht op bewerkt video's. Om te kunnen profiteren van alle functies en functionaliteiten van de software, moet de Licentiehouder een geldige licentieactiveringscode kopen.

Om het Gratis Exemplaar te gebruiken, moet u mogelijk ook een account aanmaken.

U wordt geacht de Software te gebruiken op uw systeem en de bruikbaarheid en de functionaliteit ervan grondig te evalueren voordat u een aankoop verricht. Deze mogelijkheid om het product uit te proberen voor een eventuele aankoop is de ultieme garantie dat de Software naar verwachting presteert.

3. COMMERCIEEL GEBRUIK. EDUCATIEVE, NON-PROFIT- EN OVERHEIDSLICENTIE

Versies van de Software bestemd voor privégebruik (persoonlijke licentie) en proefversies mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Hierop geldt slechts de volgende uitzondering: het gebruik van een versie van de Software voor het maken van video's die inkomsten genereren op YouTube of soortgelijke diensten, vormt geen schending van deze overeenkomst indien in de beschrijving bij dergelijke video's wordt vermeld dat de video is gemaakt met gebruik van de Software en een link bevat naar https://www.movavi.com/.

EDUCATIEVE ORGANISATIES: Movavi biedt speciale tarieven aan voor educatieve organisaties, uitsluitend voor educatieve doeleinden, niet voor commerciële doeleinden. Daarom moeten gebruikers van deze licentie een medewerker of vertegenwoordiger van een educatieve organisatie zijn, of student of leerling aan een educatieve instelling.

Vul het formulier op https://edu.movavi.com/ in om in aanmerking te komen voor educatieve tarieven.

NON-PROFIT- EN OVERHEIDSORGANISATIES: Movavi aanbiedingen van licenties voor in aanmerking komende overheids- en non-profitorganisaties, welke speciale tarieven en voorwaarden bieden voor niet-commercieel gebruik van de Software.

Deze aanbiedingen hebben specifieke richtlijnen om in aanmerking te komen en uw organisatie moet zich registreren voor een lidmaatschap om in aanmerking te komen. Neem contact met ons op via sales@movavi.com om een aanvraag in te dienen.

4. EIGENDOM

De Software is eigendom van en auteursrechtelijk beschermd door Movavi. Uw licentie vormt geen overdracht van aanspraken of eigendomsrechten op de Software en dient niet te worden opgevat als een verkoop van enig recht op de Software.

5. AUTEURSRECHTEN

De Software en alle rechten, zonder beperking en inclusief eigendomsrechten daarop, zijn het eigendom van Movav of zijn leveranciers en worden beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals andere wetten en verdragen betreffende intellectueel eigendom. De Software wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U erkent dat er geen aanspraken op het intellectuele eigendom van de Software aan u worden overgedragen. U erkent tevens dat de aanspraken en de volledige eigendomsrechten op de Software het exclusieve eigendom van Movavi blijven en dat u geen enkel recht op de Software verwerft, behalve zoals uitdrukkelijk wordt uiteengezet in deze licentie. U gaat ermee akkoord in dat kopieën van de Software dezelfde eigendomskennisgevingen zullen bevatten die op en in de Software voorkomen.

6. BEPERKINGEN

U gaat ermee akkoord dat u niet: (a) zult proberen de Software geheel of gedeeltelijk te reverse-compileren, wijzigen, vertalen of disassembleren; (b) zult proberen de integriteit, beveiliging, functionaliteit of prestaties van de Software of de onderdelen ervan te verstoren of proberen te verstoren; (c) zult hacken of op andere wijze onbevoegde toegang tot de Software zult proberen te krijgen; of (d) de Software zult gebruiken voor enig doel of op enige wijze die onwettig is of door deze overeenkomst verboden is.

7. GEEN ANDERE GARANTIES

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. MOVAVI WIJST ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES, BEPERKING VAN DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES, OF UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U HEEFT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED.

MOVAVI BIEDT GEEN GARANTIE OP CONTENT VAN DERDEN, INDIEN DE SOFTWARE DEZE BEVAT. ER IS GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE BETREFFENDE CONTENT VAN DERDEN.

De Software verwijst naar, toont, linkt naar en verstrekt webdiensten met betrekking tot websites en informatie wereldwijd op het internet op automatische wijze. Aangezien Movavi geen controle heeft over dergelijke websites en informatie, biedt Movavi geen garanties met betrekking tot dergelijke websites en informatie, waaronder, maar niet beperkt tot: (a) de juistheid, beschikbaarheid, volledigheid, valuta, content, geldigheid of kwaliteit van dergelijke websites en informatie; of (b) de mogelijkheid dat deze onbedoelde of aanstootgevende inhoud bevatten. Door de Software te gebruiken, erkent u dat Movavi geen verklaringen of garanties geeft met betrekking tot websites of informatie die worden/wordt getoond door of toegankelijk zijn/is via de Software.

De software kan advertentie-informatie van Movavi of zijn partners bevatten.

8. ERKENNING VAN DERDEN

AANVULLENDE ACTIVERINGEN. Sommige Software vereist extra activering van componenten, zoals codecs, bijvoorbeeld, om specifieke formaten te kunnen gebruiken. Soms is voor bepaalde speciale programmafuncties (bijvoorbeeld een encoder) een gratis eenmalige activering vereist. Als u uw product registreert, vindt deze activering automatisch plaats. U heeft alleen een internetverbinding nodig.

YOUTUBE-API. Sommige Software, bijvoorbeeld Movavi Video Editor, Movavi Video Editor en Movavi Slideshow Maker, gebruik de YouTube-API onder de gebruiksvoorwaarden van de YouTube-dienst. De volledige tekst van deze gebruiksvoorwaarde is te vinden op https://www.youtube.com/t/terms.

Delen van de Software kunnen software van derden en andere auteursrechtelijk beschermde materialen gebruiken of bevatten. Het gebruik van dergelijke materialen wordt geregeld door hun respectievelijke voorwaarden. Bepaalde softwarebibliotheken en andere software van derden die bij de Software worden geleverd, zijn gratis en worden in licentie gegeven onder de voorwaarden van de GNU Library Lesser General Public License (LGPL). Op schriftelijk verzoek aan Movavi kunt u een volledige, machineleesbare kopie van de broncode van dergelijke gratis software verkrijgen onder de voorwaarden van de LGPL. Dit gebeurt gratis, met uitzondering van de kosten voor media, verzending en verwerking. De LGPL-software wordt verspreid in de hoop dat deze nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE, zonder zelfs een impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

MPEG-2-kennisgeving. Voor zover de Software de MPEG-2-functionaliteit bevat, is de volgende bepaling van toepassing: ZONDER EEN LICENTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE OCTROOIEN IN DE MPEG-2-OCTROOIPORTFOLIO IS ELKE VORM VAN GEBRUIK VAN HET PRODUCT - ANDERS DAN PERSOONLIJK GEBRUIK DOOR DE CONSUMENT - DAT VOLDOET AAN DE MPEG-2-NORM VOOR HET CODEREN VAN VIDEOGEGEVENS VOOR VERPAKTE MEDIA, UITDRUKKELIJK VERBODEN. DEZE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

Gebruik van MPEG-4. Voor zover de software de MPEG-4-functionaliteit bevat, is de volgende bepaling van toepassing: DIT PRODUCT WORDT IN LICENTIE GEGEVEN VOLGENS DE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE VOOR PERSOONLIJK, NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT VOOR (i) VIDEOCODERING OVEREENKOMSTIG DE MPEG-4 VISUAL-STANDAARD ("MPEG-4-VIDEO") EN/OF (ii) DECODERING VAN MPEG-4-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT IN DE CONTEXT VAN EEN PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEO-AANBIEDER WAARAAN MPEG LA EEN LICENTIE HEEFT VERLEEND VOOR HET AANBIEDEN VAN MPEG-4-VIDEO. ER WORDT GEEN AL DAN NIET IMPLICIETE LICENTIE VERLEEND VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE, ONDER MEER MET BETREKKING TOT GEBRUIK EN LICENTIEVERLENING VOOR PROMOTIONELE, INTERNE EN COMMERCIËLE DOELEINDEN, IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

H.264/AVC-kennisgeving. Voor zover de software functionaliteit bevat voor de AVC-codering of -decodering, is bijkomende licentieverlening vereist voor commercieel gebruik van H.264/AVC, en is de volgende bepaling van toepassing: DE AVC-FUNCTIONALITEIT IN DIT PRODUCT WORDT ALLEEN IN LICENTIE GEGEVEN VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT VOOR (i) VIDEOCODERING OVEREENKOMSTIG DE AVC-NORM ("AVC-VIDEO") EN/OF (ii) DECODERING VAN AVC-VIDEO DIE WERD GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT IN DE CONTEXT VAN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT, EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEO-AANBIEDER MET EEN LICENTIE VOOR HET AANBIEDEN VAN AVC-VIDEO. INFORMATIE MET BETREKKING TOT ANDERE GEBRUIK EN LICENTIES KAN VERKREGEN WORDEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

AMR-kennisgeving. Voor zover de Software de functionaliteit bevat voor AMR-codering en -decodering, is de volgende bepaling van toepassing: de functionaliteit voor Adaptive Multi-Rate ("AMR") codering en decodering in dit product wordt niet in licentie gegeven voor het doen van mobiele spraakoproepen of voor gebruik in telefonieproducten op basis van de QuickTime-architectuur voor het Windows-platform. De functionaliteit voor AMR-codering en -decodering in dit product wordt ook niet in licentie gegeven voor gebruik in een mobiele communicatie-infrastructuur, zoals basisstations, basisstationcontrollers/radionetwerk­con­trol­lers, schakelcentra en gateways van en naar het publieke geschakelde netwerk.

MP3-kennisgeving. De MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie is onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson Licensing.

De levering van dit product verleent geen licentie en impliceert evenmin het recht om MPEG Layer-3-compatibele content gemaakt met dit product te distribueren via inkomsten genererende uitzendsystemen (terrestrische, satelliet-, kabel- en/of andere distributiekanalen), streamingtoepassingen (via het internet, intranetten en/of andere netwerken), andere contentdistributiesystemen (toepassingen voor audio tegen betaling of on-demand en dergelijke) of op fysieke media (cd's, dvd's, halfgeleiderchips, harde schijven, geheugenkaarten en dergelijke). Voor dergelijk gebruik is een afzonderlijke licentie vereist. Ga voor meer informatie naar http://mp3licensing.com.

“GRATIS BEPERKTE SOFTWARECODECS" betekent GELICENTIEERDE SOFTWARECODECS die: (i) de beperking hebben dat de MP3-FUNCTIONALITEIT voor het coderen van audiogegevensbestanden eindigt (a) na het verwerken van maximaal 20 (twintig) audiogegevensbestanden of (b) maximaal 30 (dertig) dagen na installatie; en (ii) gratis worden gedistribueerd aan eindgebruikers om GELICENTIEERDE SOFTWARECODECS te promoten die geen GRATIS BEPERKTE SOFTWARECODECS zijn.

Voor het gebruik van GRATIS BEPERKTE SOFTWARECODECS zijn geen royalty's verschuldigd, op voorwaarde dat de LICENTIEHOUDER, GELIEERDEN AAN DE LICENTIEHOUDER en/of derden die zijn geautoriseerd door de LICENTIEHOUDER en/of GELIEERDEN AAN DE LICENTIEHOUDER commercieel redelijke inspanningen zullen betrachten om gebruikers van GRATIS BEPERKTE SOFTWARECODECS ertoe aan te zetten te upgraden naar GELICENTIEERDE SOFTWARECODECS die geen GRATIS BEPERKTE SOFTWARECODECS zijn.

FFmpeg-kennisgeving. De Software maakt gebruik van de FFmpeg-videotoepassing en de bijbehorende bibliotheken. FFmpeg is een handelsmerk van Fabrice Bellard, initiatiefnemer van het FFmpeg-project (http://www.ffmpeg.org). FFmpeg wordt in licentie gegeven onder de GNU Lesser General Public License Version 2.1 ("LGPL"), Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 VS, en kan gedistribueerd en/of gewijzigd worden onder de voorwaarden van die licentie.

Qt®-kennisgeving. De Software gebruikt Qt Toolkit en de bijbehorende bibliotheken onder de voorwaarden van de GNU Lesser General Public License 2.1. Qt is een geregistreerd handelsmerk van Digia Plc en/of haar dochterondernemingen en wordt gebruikt op grond van een licentie van Digia Plc en/of zijn dochterondernemingen. Zie http://qt-project.org/ voor meer informatie.

Google-Glog-kennisgeving. De Software gebruikt de glog-bibliotheek en zijn componenten volgens de voorwaarden van de gewijzigde BSD-licentie met 3 clausules. Copyright© 2008, Google Inc. De volledige tekst van de BSD-licentie is te vinden op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

Boost-kennisgeving. De Software gebruikt Boost-softwarebibliotheken onder de voorwaarden van de Boost 1.0-licentie. Copyright Beman Dawes, David Abrahams, 1998-2005, Rene Rivera 2004-2007. De volledige tekst van de licentie is te vinden op http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt.

ACE-kennisgeving. Sommige Software, bijvoorbeeld Movavi Screen Recorder voor Mac en Movavi Video Suite voor Mac, gebruikt ACE van Rogue Amoeba Software om audio op te nemen onder een licentieovereenkomst.

9. UW GEGEVENS EN HET PRIVACYBELEID VAN MOVAVI

De persoonsgegevens die u tijdens het order- en registratieproces aan Movavi verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden van Movavi. Movavi gebruikt de gegevens strikt volgens het betreffende Privacybeleid. Tenzij uitdrukkelijk anderszins is toegestaan, zal Movavi uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve wanneer redelijkerwijs vereist door de wet, zoals toegestaan door deze bepaling of zoals noodzakelijk is om Movavi, zijn vertegenwoordigers en andere deelnemers te beschermen.

10. MOVAVI-ONDERSTEUNINGSCENTRUM EN CONTENT

MOVAVI-ONDERSTEUNINGSCENTRUM. We staan klaar om u op elke mogelijke wijze te helpen zodat u de best mogelijke ervaring met de Software heeft. Als u hulp nodig heeft, of als u geen antwoord op uw vraag kunt vinden, neem dan gerust contact op met ons Ondersteuningsteam op Movavi-ondersteuningscentrum.

Om op uw verzoeken te reageren, kan Movavi u van tijd tot tijd vragen informatie over uw gebruikersgegevens en ervaring te verstrekken. Deze worden gebruikt om de bruikbaarheid van de Software te beoordelen en zo producten en diensten te verbeteren. Het primaire doel van het verzamelen van persoonsgegevens en andere gebruikersinformatie is in deze gevallen om u veilige, vlotte, efficiënte en aangepaste onderhoudsdiensten te bieden. Movavi kan bijvoorbeeld persoonsgegevens met betrekking tot u verzamelen en gebruiken, zoals is toegestaan of omdat dit noodzakelijk is: om technische ondersteuning of klantenondersteuning te bieden en problemen op te lossen; om u te informeren over dienstupdates en problemen; om uw identiteit te verifiëren; en om de belangen van u en Movavi te beschermen. Dergelijke gegevens kunnen het volgende omvatten: uw volledige naam (bedrijfsnaam), e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kan ons Ondersteuningsteam vragen om de speciale logbestanden die programmafoutmeldingen, de versie van het desbetreffende Movavi-programma, de activeringsstatus en technische specificaties van uw computer bevatten. Deze informatie is noodzakelijk om de nodige technische ondersteuning te bieden en ons proces voor onderzoek en ontwikkeling voort te zetten.

Movavi gebruikt de gegevens strikt volgens het betreffende Privacybeleid.

CONTENT. U gaat ermee akkoord en erkent dat alle informatie, gegevens, tekst, foto's, video's en andere materialen (hierna de "Content" genoemd), die voor ondersteuning openbaar of privé zijn verstrekt aan Movavi, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid vallen van de persoon van wie dergelijke Content is verkregen. Dit betekent dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Content die door u wordt geüpload, gepost, aangeleverd of anderszins wordt verzonden via de Movavi-websites of -producten en via diensten voor het delen en hosten van bestanden, evenals voor de geldigheid, legitimiteit, volledigheid, toepasselijkheid en naleving van het auteursrecht van die Content. Movavi heeft geen controle over Content van gebruikers. Door het posten, uploaden, aanleveren of anderszins verzenden van uw Content naar of via Movavi-websites of -producten, verleent u Movavi een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde, in onderlicentie te geven en overdraagbare licentie om dergelijke Content te gebruiken, te hosten, op te slaan, te archiveren, te kopiëren, te wijzigen, te cachen, te coderen, te reproduceren, te distribueren, te verzenden, te synchroniseren, weer te geven, afgeleide werken ervan te maken en publiekelijk op te voeren in verband met de uitvoering van deze EULA.

11. UPGRADEN EN BIJWERKEN

11.1. Een "Software-upgrade" (ook bekend als een "Belangrijke upgrade") is een nieuwere of verbeterde versie van de Software die een aanzienlijke verandering of belangrijke verbetering biedt ten opzichte van uw huidige versie. Deze versies kunnen tegen betaling worden aangeboden.

11.2. Een "Software-update" (ook bekend als een "Kleine update") is een download van de Software die oplossingen biedt voor ontdekte fouten en storingen en/of kleine softwareverbeteringen inhoudt. Deze versies worden aangeboden door Movavi gedurende de periode waarin een bepaalde versie van de Software wordt ontwikkeld.

11.3. Movavi garandeert niet dat updates voor eerder ontwikkelde versies van de Software worden aangeboden en biedt geen garantie voor de werkzaamheid en compatibiliteit van de eerder gekochte Software op apparaten, besturingssystemen en browsers die zijn uitgebracht na aankoop van de Software. Movavi blijft echter technische ondersteuning bieden (advies en andere hulp) met betrekking tot de eerder gekochte programma's in overeenstemming met de oorspronkelijke systeemvereisten.

Voorafgaand aan het gebruik van een Upgrade of Update voor de eerder gekochte Software dient u zich ervan te vergewissen dat de geüpgraded of geüpdatet Software op een bepaald apparaat kan worden gebruikt volgens de systeemvereisten van het geüpgraded of geüpdatet programma.

Alle Upgrades en Updates worden door Movavi naar eigen goeddunken aangeboden, zonder enige aansprakelijkheid.

12. SCHEIDBAARHEID

In geval van ongeldigheid van een bepaling van deze licentie komen de partijen overeen dat een dergelijke ongeldigheid geen invloed heeft op de geldigheid van de overige delen van deze licentie.

13. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE

MOVAVI, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HAAR LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKELE GEVAL AANSPRAKELIJK TEGENOVER U VOOR ENIGE GEVOLG-, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIENDE UIT DE LEVERING, DE PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, OOK ALS MOVAVI OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MOVAVI VOOR CLAIMS, HETZIJ CONTRACTUEEL, DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL DE DOOR U BETAALDE LICENTIEVERGOEDING OVERSCHRIJDEN.

14. VRIJWARING

U zult Movavi, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en medewerkers vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen, op uw kosten, tegen elke claim, rechtszaak, actie of procedure van derden (elk een "Actie") tegen Movavi (en Movavi's directeuren, functionarissen, medewerkers en gelieerde ondernemingen) door een derde, voor zover een dergelijke Actie gebaseerd is op of voortvloeit uit (a) het gebruik van de Content of gegevens die u aan Movavi verstrekt hebt; (b) uw niet-naleving of schending van deze overeenkomst; (c) uw gebruik van de Software; of (d) uw schending van de toepasselijke wetgeving of enig recht van een derde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig recht op privacy, intellectuele eigendom of een ander eigendomsrecht. Deze verplichting tot vrijwaring blijft ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht. U mag in geen geval een schikking of soortgelijke overeenkomst met een derde aangaan die de rechten van Movavi aantast of Movavi op enigerlei wijze bindt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Movavi. Movavi behoudt het recht om, voor eigen rekening, uit te gaan van de exclusieve verdediging en controle van gelijk welke zaak anderzijds onderhevig aan schadeloosstelling door en waardoor u zal samenwerken met Movavi bij het opstellen van mogelijke verdedigingen.

15. BEËINDIGING

15.1. Onverminderd haar rechten kan Movavi deze EULA te allen tijde uit eigen beweging beëindigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indien zij daartoe verplicht is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, de eis van een overheidsinstantie of een ander bevoegd persoon, of indien Movavi besluit de levering van de Software in uw gebied te beëindigen.

15.2. Indien Movavi deze EULA uit eigen beweging beëindigt, zal het redelijke inspanningen doen om u via uw persoonlijke account of via het door u opgegeven e-mailadres uiterlijk 30 kalenderdagen voor de beëindigingsdatum hiervan op de hoogte te stellen.

Indien we daartoe in staat zijn, zullen we ook aanbieden uw Software te vervangen door andere producten met soortgelijke door Movavi geleverde functionaliteit. Als het niet mogelijk is om u een vooruitbetaalde gebruiksperiode te laten voltooien, zullen we een terugbetaling regelen in overeenstemming met ons Terugbetalingsbeleid. De bovenstaande verklaringen betreffende kennisgeving, vervanging en terugbetaling zijn niet van toepassing op de Software die door Movavi gratis verstrekt wordt.

15.3. Niettegenstaande het voorgaande, kan Movavi deze EULA te allen tijde beëindigen indien u zich niet houdt aan de voorwaarden en beperkingen ervan, zonder inachtneming van de opzegtermijnen, vervangings- en terugbetalingsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 15.2.

15.4. U kunt het gebruik van de Software op elk moment om welke reden dan ook stopzetten na schriftelijke kennisgeving aan Movavi. Tenzij anders uiteengezet in het Terugbetalingsbeleid, geeft beëindiging u geen recht op terugbetaling van vooruitbetaalde of ongebruikte vergoedingen en u gaat u ermee akkoord alle onbetaalde vergoedingen die tot het einde van de toepasselijke licentieperiode verschuldigd zijn, onmiddellijk te betalen.

16. ALGEMENE BEPALING

16.1. Dit is de volledige overeenkomst tussen u en Movavi. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze EULA. Indien een deel van deze EULA ongeldig en niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere delen van de overeenkomst, welke geldig en afdwingbaar blijven volgens de voorwaarden ervan.

16.2. Movavi kan vertalingen verstrekken van de EULA of andere voorwaarden of beleidsregels van Movavi. Vertalingen worden verstrekt voor informatieve doeleinden en bij inconsistentie of conflicten tussen een vertaling en de Engelse versie, geldt Engelse versie.

16.3. Movavi kan te allen tijde naar eigen goeddunken schriftelijke wijzigingen aanbrengen aan deze EULA. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de Movavi-website geplaatst zijn. Movavi heeft ook het recht de Software (met inbegrip van enig deel of functie daarvan) op elk moment en naar eigen goeddunken te upgraden, te updaten, te wijzigen en/of stop te zetten. Indien we de Software in zijn geheel stopzetten, zullen we redelijke inspanningen doen om u overeenkomstig artikel 15.2 op de hoogte te stellen en kunnen we, overeenkomstig uw schriftelijk verzoek, controleren of u in aanmerking komt voor een terugbetaling en kunnen we u een pro rata terugbetaling geven voor alle ongebruikte vergoedingen voor de Software die u vooraf betaald hebt.

16.4. Deze EULA en alle geschillen of vorderingen die eruit voortvloeien of ermee verband houden of het onderwerp of de totstandkoming ervan, vallen onder en worden uitsluitend geïnterpreteerd volgens de wetten van de Republiek Cyprus.