Movavi-softwarelicensaftale til slutbruger

VIGTIGT: DENNE SOFTWARESLUTBRUGERLI­CENS­AF­TA­LE ("EULA") ER EN RETSLIG AFTALE MELLEM DIG ("LICENSINDEHAVER") OG LICENSUDSTEDEREN – MOVAVI SOFTWARE LIMITED ("MOVAVI"). BRUG AF SOFTWARE, INDHOLD OG TJENESTEYDELSER, DER LEVERES MED DENNE EULA ("SOFTWAREN") UDGØR DIN GODKENDELSE AF DISSE VILKÅR. LÆS DEM OMHYGGELIGT FØR DU GENNEMFØRER INSTALLATIONSPROCESSEN OG TAGER SOFTWAREN I BRUG. HVIS DU IKKE ER ENIG I VILKÅRENE I DENNE EULA, SKAL DU IKKE INSTALLERE OG/ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE. VED AT INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGE SOFTWAREPRODUKTET, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE EULA.

De typer licenser, der følger med softwaren, angives nedenfor. Brugeren kan kun anvende en af licenstyperne. Hvis du vil have oplysninger om din licenstype, skal du besøge vores Support Center.

1. UDSTEDELSE AF LICENS

I overensstemmelse med vilkårene i denne aftale giver Movavi dig verdensomspændende ikke-eksklusive rettigheder, som ikke kan overføres til tredjemand, til at bruge softwaren. "Brug" betyder lagring, indlæsning, installation, kørsel eller visning af softwaren uden rettigheder til kommerciel replikation og/eller distribution hverken fuldstændigt eller som en del af den afledte software til tredjemand. Du må ikke ændre softwaren eller deaktivere licens- eller kontrolfunktioner i softwaren undtagen som en tilsigtet del af softwareprogrammeringsfunktionerne. For de rettigheder, du får, er du forpligtet til at betale Movavi det gældende licensgebyr.

Denne aftale forbliver gyldig uden tidsbegrænsning under hensyntagen til passende begrænsninger i overensstemmelse med gældende love og regler, med undtagelse af tilfælde, hvor du køber softwaren på abonnementsbasis. Se abonnementsbetingelser herunder.

BETINGELSER FOR ABONNEMENT. Hvis du køber softwarelicens på abonnementsbasis, anerkender og accepterer du, at du godkender tilbagevendende betaling, og betalinger skal foretages med den metode, du har valgt med de gentagelsesintervaller, du har valgt, indtil abonnementet opsiges af dig eller af Movavi i overensstemmelse med denne EULA. Du vil blive tilsendt en meddelelse inden hver betalingsdato, og medmindre du opsiger dit abonnement, bliver det automatisk fornyet. Movavi debiterer dig automatisk den aktuelle sats på det givne tidspunkt for din abonnementsplan plus eventuelle afgifter, hvis det er relevant, hver faktureringsperiode for din indkøbsordre. Abonnementsgebyrer faktureres eller opkræves normalt forud for den gældende abonnementsperiode. Movavi kan ændre din abonnementspris hver gang der foretages fornyelse, og vi vil underrette dig om enhver ændringer, og give dig mulighed for at opsige.

Hvis din konto har utilstrækkelige midler på den dato, betalingen forfalder, opsiges dit abonnement dagen efter efter den sidste dag i den betalte periode.

Du bør regelmæssigt kontrollere oplysningerne om den forudbetalte licensperiode eller forudbetalte adgang til onlinetjenesteperioden, priserne og andre vilkår og betingelser samt den nuværende EULA og andre dokumenter vedrørende Movavi software- og serviceændringer.

PERSONLIG LICENS. Medmindre andet er angivet i din indkøbsordre, tillader denne type licens udelukkende softwaredrift til personlige formål på én individuel brugerkonto eller en computer, arbejdsstation eller en anden digital elektronisk enhed, der er i overensstemmelse med softwarens systemkrav, som specificeret i dokumentationen. Derfor er softwaren licenseret pr. computer, ikke pr. bruger, websted eller firma. For eksempel, hvis en person bruger 2 computere, skal personen købe 2 licenser for at kunne installere og bruge softwaren på begge computere. Benævnelsen "Bruger" betyder den person, hvis midler bruges til at betale licensgebyret.

VIRKSOMHEDSLICENS. Denne type licens er beregnet til brug hos et selskab eller en anden enhed og giver rettigheder til at installere og bruge softwaren til erhvervsmæssige, kommercielle eller forretningsmæssige formål (herunder interne forretningsformål såsom præsentation eller forberedelse af rapporter). Med henblik på denne aftale udgør kommerciel brug også enhver kommerciel brug og enhver brug af softwaren med det direkte eller indirekte formål at opnå økonomisk gevinst (f.eks. gennem salg, licens, reklame osv.).

Denne licens er ikke-eksklusiv og kan ikke overføres til nogen anden organisation eller tilknyttet virksomhed og tillader softwaredrift på en computer, medmindre andet er angivet.

Hvis du repræsenterer en gruppe af virksomheder, en tilknyttet enhed, et medlemsfirma eller en tredjepart, og du gerne vil købe en licens til denne tredjepart, bedes du kontakte os på partners@movavi.com for at købe licensen på individuelt aftalte vilkår.

2. GRATIS (PRØVE) VERSION

Du får muligvis tildelt en gratis evalueringskopi af softwaren i en begrænset periode ("Gratis licens" eller "Gratis kopi"). Visse funktioner og/eller funktionaliteter i softwaren kan være låst eller utilgængelige i den gratis kopi. Derudover placeres der et vandmærke i den behandlede video, når du bruger den gratis kopi af softwaren. For at drage fordel af alle funktioner og funktionaliteter i softwaren skal licenstager købe en gyldig licensaktiveringsnøgle.

For at kunne bruge den gratis kopi kan det også være nødvendigt, at du opretter en konto.

Det forventes, at du bruger softwaren på dit system og evaluerer dens anvendelighed og funktionalitet grundigt, før du foretager et køb. Denne "prøv før du køber"-tilgang er den ultimative garanti for, at softwaren fungerer til din tilfredshed.

3. KOMMERCIEL BRUG. UDDANNELSES-, NONPROFIT- OG REGERINGSLICENS

Versioner af softwaren beregnet til privat brug (personlig licens) såvel som prøveversioner må ikke bruges til kommercielle formål, udelukkende med følgende undtagelse: Brug af nogen version af softwaren til at lave videoer til generering af indtægt på YouTube eller lignende tjenester vil ikke udgøre overtrædelse af denne aftale, så længe den beskrivelse, der er knyttet til pågældende videoer, indeholder en erklæring om, at videoen blev oprettet med softwaren og indeholder et link til https://www.movavi.com/.

UDDANNELSESINSTITUTIONER: Movavi har særlige pristilbud til uddannelsesorganisationer, udelukkende til uddannelsesmæssige formål, ikke til kommercielle formål. Derfor skal brugerne af denne licens være ansatte eller repræsentanter for uddannelsesorganisationer eller være studerende eller elever på en uddannelsesorganisation. Se Movavi-slutbrugerlicensaftalen (uddannelseslicens) for flere oplysninger.

For at kvalificere dig til uddannelsesmæssige pristilbud skal du udfylde og indsende formularen på https://edu.movavi.com/.

NONPROFIT- OG REGERINGSORGANISATIONER: Movavi har også licenstilbud til visse regerings- og nonprofitorganisationer, der omfatter særlige priser og betingelser for ikke-kommerciel softwarebrug.

Der er specifikke retningslinjer for hvem er der berettiget til af drage nytte af disse tilbud, og din organisation skal oprette et medlemskab for at kvalificere sig. Kontakt os på sales@movavi.com for at ansøge.

4. EJERSKAB

Softwaren ejes af Movavi, som har ophavsret til den. Din licens giver dig hverken ejendomsret eller ejerskab i forbindelse med softwaren og skal ikke opfattes som et salg af nogen ret til softwaren.

5. OPHAVSRET

Softwaren og alle rettigheder, uden begrænsning, inklusive ejendomsret deri, indehaves af Movavi eller dets leverandører og er beskyttet af ophavsretlige love og internationale ophavsretlige traktater samt andre love og traktater vedrørende intellektuel ejendom. Softwaren er licenseret, ikke solgt. Du anerkender, at ingen ejendomsret vedrørende den intellektuelle ejendom i softwaren overføres til dig. Du anerkender endvidere, at ejerskab og ejendomsrettigheder til softwaren forbliver Movavi eksklusive ejendom, og at du ikke får nogen rettigheder til softwaren, medmindre det udtrykkeligt er angivet i denne licens. Du accepterer, at kopier af softwaren vil indeholde de samme ejendomsretslige meddelelser, som dem der vises på og i softwaren.

6. REVERSE ENGINEERING

Du indvilliger i ikke at forsøge at udføre hel eller delvis dekompilering, modifikation, oversættelse eller adskillelse af softwaren.

7. INGEN ANDRE GARANTIER

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART. MOVAVI FRALÆGGER SIG ENHVER ANDEN GARANTI MED HENSYN TIL SOFTWAREN, ENTEN UDTRYKT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG OVERTRÆDELSER I FORHOLD TIL TREDJEMAND. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF IMPLICITTE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER, HVOR LÆNGE EN IMPLICIT GARANTI KAN VARE, ELLER UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER UNDTAGELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION.

MOVAVI GIVER INGEN GARANTI FOR NOGET INDHOLD FRA TREDJEPART, HVIS SOFTWAREN INDEHOLDER SÅDANT INDHOLD. DER GIVES INGEN GARANTI AF NOGET SLAGS, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HVAD ANGÅR INDHOLD FRA TREDJEPART.

Softwaren vil automatisk referere til, vise, henvise til og levere webtjenester, som er relateret til websteder og information, der er placeret over hele verden på Internettet. Da Movavi ikke har nogen kontrol over sådanne websteder og information, yder Movavi ingen garantier for sådanne websteder og information, herunder, men ikke begrænset til: (a) nøjagtighed, tilgængelighed, sekvens-fuldstændighed, aktualitet, indhold, gyldighed eller kvalitet af sådanne websteder og information, eller (b) hvorvidt de kan indeholde utilsigtet eller stødende indhold. Ved at bruge softwaren anerkender du, at Movavi ikke fremsætter nogen erklæringer eller garantier med hensyn til websteder eller information, der vises eller tilgås via softwaren.

Softwaren kan indeholde reklameinformation fra Movavi eller dets partnere.

8. TREDJEPARTSGODKEN­DEL­SER

YDERLIGERE AKTIVERINGER. Noget software kræver yderligere aktivering af komponenter som for eksempel codecs for at kunne bruge specifikke formater. Nogle gange er en gratis engangsaktivering nødvendig for at benytte visse specielle programfunktioner (f.eks. encoder). Når du registrerer dit produkt, sker denne aktivering automatisk, det eneste du behøver er en internetforbindelse.

Dele af softwaren kan bruge eller omfatte tredjepartssoftware og andet ophavsretligt beskyttet materiale. Brugen af sådant materiale reguleres af de respektive vilkår. Visse softwarebiblioteker og anden tredjepartssoftware inkluderet i softwaren er gratis software og licenseret under betingelserne i GNU Library Lesser General Public License (LGPL). Du kan få en komplet maskinlæsbar kopi af kildekoden til sådan gratis software på LGPL-vilkårene uden beregning med undtagelse af omkostningerne til medier, forsendelse og håndtering på skriftlig anmodning til Movavi. LGPL-softwaren distribueres i håb om, at den vil være nyttig, men UDEN NOGEN GARANTI, også uden den underforståede garanti for SALGBARHED eller EGNETHED TIL FORMÅLET.

MPEG-2-meddelelse. I den udstrækning softwaren indeholder MPEG-2-funktionalitet, gælder følgende bestemmelse: ENHVER ANVENDELSE AF PRODUKTET ANDET END EN FORBRUGERS PERSONLIGE BRUG PÅ ENHVER MÅDE, DET OVERHOLDER MPEG-2-STANDARDEN FOR INDKODNING AF VIDEOINFORMATION FOR PAKKEDE MEDIER, ER UDTRYKKELIGT FORBUDT UDEN EN LICENS UNDER GÆLDENDE PATENTER PÅ MPEG-2 PATENT-PORTEFØLJEN, FOR HVILKEN LICENSER KAN ANSJAFFES HOS MPEG LA, LLC, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

Brug af MPEG-4. I den udstrækning softwaren indeholder MPEG-4-funktionalitet, gælder følgende bestemmelse: DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER MPEG-4 VISUELT PATENT PORTEFØLJELICENSEN TIL EN FORBRUGERS PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE BRUG TIL (i) INDKODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODNING AF MPEG-4 VIDEO, DER ER INDKODET AF EN FORBRUGER MED HENBLIK PÅ PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER BLEV ANSKAFFET HOS EN VIDEO-LEVERANDØR DER ER LICENSERET AF MPEG LA TIL AT LEVERE MPEG-4 VIDEO. DER GIVES INGEN IMPLICIT ELLER EKSPLICIT LICENS TIL ANDRE ANVENDELSER. YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER VEDRØRENDE SALGSFREMMENDE, INTERNE OG KOMMERCIELLE ANVENDELSER OG LICENSIERING KAN FÅS FRA MPEG LA, LLC. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

H.264/AVC-meddelelse. I den udstrækning, softwaren indeholder AVC-kodning og/eller dekodningsfunktionalitet, kræver kommerciel brug af H.264/AVC yderligere licenser, og følgende bestemmelse gælder: AVC-FUNKTIONALITETEN I DETTE PRODUKT LICENSERES HERMED KUN TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER TIL: (i) INDKODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODNING AF AVC VIDEO, DER BLEV KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER AVC VIDEO, DER LEVERES FRA EN VIDEO-LEVERANDØR, DER ER LICENSERET TIL AT LEVERE AVC-VIDEO. OPLYSNINGER OM ANDRE ANVENDELSER OG LICENSER KAN FÅS FRA MPEG LA LLC SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

AMR-meddelelse. I den udstrækning softwaren indeholder AMR-kodnings- og afkodningsfunktionalitet, gælder følgende bestemmelse: Adaptive Multi-Rate ("AMR") kodnings- og afkodningsfunktionalitet i dette produkt er ikke licenseret til at udføre stemmekald over mobilnet eller til brug i telefoniske produkter bygget på QuickTime-arkitekturen til Windows-platformen. AMR-kodnings- og afkodningsfunktionaliteten i dette produkt er heller ikke licenseret til brug i en mobil kommunikationsinfrastruktur, herunder: basestationer, basestationscontrollere/radio­net­værkscon­trol­le­re, switchcentre og gateways til og fra det offentlige switchede netværk.

MP3-meddelelse. MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi er licenseret fra Fraunhofer IIS og Thomson Licensing.

Levering af dette produkt overfører ikke nogen licens og indebærer ikke nogen ret til at distribuere MPEG Layer-3-kompatibelt indhold oprettet med dette produkt i indtægtsgenererende tv-systemer (jordbaseret, satellit, kabel og/eller andre distributionskanaler), streaming-applikationer (via internet, intranet og/eller andre netværk), andre systemer til udsendelse af indhold (betalings-lydtjenester eller audio-on-demand-applikationer og lignende) eller på fysiske medier (cd'er, dvd'er, halvlederchips, harddiske, hukommelseskort og lignende). En uafhængig licens er påkrævet til sådan brug. For flere oplysninger, se http://mp3licensing.com.

GRATIS BEGRÆNSEDE SOFTWARECODECS betyder LICENSEREDE SOFTWARECODECS, der: (i) har den begrænsning, at MP3 FUNKTIONALITETEN til at indkode lyddatafiler ophører (a) efter behandling af maksimalt 20 (tyve) lyddatafiler, eller (b) efter maksimalt 30 (tredive) dage efter installationen; og (ii) distribueres gratis til slutbrugerne for at promovere LICENSEREDE SOFTWARECODECS, der ikke er GRATIS BEGRÆNSEDE SOFTWARECODECS.

Der kræves ingen licensafgift for GRATIS BEGRÆNSEDE SOFTWARECODECS, forudsat at LICENSTAGER, LICENSTAGERS AFFILIEREDE og/eller en tredjepart, der er autoriseret af LICENSTAGER og/eller LICENSTAGERS AFFILIEREDE, vil gøre sig kommercielt rimelige bestræbelser på at motivere brugere af GRATIS BEGRÆNSEDE SOFTWARECODECS til at opgradere til LICENSERET SOFTWARE der ikke er GRATIS BEGRÆNSET SOFTWARECODECS.

FFmpeg-meddelelse. Softwaren bruger FFmpeg-videoprogrammet og dets inkluderede biblioteker. FFmpeg er et varemærke tilhørende Fabrice Bellard (ophavsmand til FFmpeg-projektet – FFmpeg-projekt, http://www.ffmpeg.org) licenseret under Lesser GNU Lesser General Public License 2.1. GNU Lesser General Public, Free Software Foundation, Inc., Franklin Street 51, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA, og du kan distribuere det og/eller ændre det under betingelserne i en sådan licens.

Qt®-meddelelse. Softwaren bruger Qt Toolkit og dets inkluderede biblioteker under betingelserne i GNU Lesser General Public License 2.1. Qt er et registreret varemærke tilhørende Digia Plc og/eller dets datterselskaber og bruges i henhold til en licens fra Digia Plc og/eller dets datterselskaber. Se http://qt-project.org/ for yderligere oplysninger.

Google-Glog-meddelelse. Softwaren bruger glog-biblioteket og dets komponenter under betingelserne i den ændrede 3-klausul BSD-licens. Copyright © 2008, Google Inc. Den fulde tekst til BSD-licensen findes på http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

Boost-meddelelse. Softwaren bruger Boost-softwarebiblioteker underlagt betingelserne i Boost 1.0-licensen. Copyright Beman Dawes, David Abrahams, 1998-2005, Rene Rivera 2004-2007. Licensens fulde tekst findes på http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt.

ACE-meddelelse. Nogle programmer, f.eks. Movavi Screen Recorder til Mac, Movavi Video Suite til Mac, bruger Rogue Amoeba Softwares ACE til at optage lyd under en licensaftale, der er tilgængelig på https://rogueamoeba.com/licensing/.

9. DINE OPLYSNINGER og MOVAVI'S PRIVATLIVSPOLITIK

9.1. Privatlivspolitik. De personlige oplysninger, du giver til Movavi under bestillings- og registreringsprocessen, bruges kun til Movavi interne formål. Movavi bruger oplysningerne i nøje overensstemmelse med den respektive privatlivspolitik. Medmindre andet udtrykkeligt er tilladt, vil Movavi ikke give nogen af dine personlige oplysninger til nogen tredjepart uden din udtrykkelige godkendelse, medmindre det med rimelighed kræves af loven, som godkendt af denne bestemmelse eller som nødvendigt for at beskytte Movavi, dennes agenter og andre deltagere.

10. MOVAVI SUPPORTCENTER

10.1. Vi er klar til at hjælpe dig på enhver måde, for at give dig den bedste software-oplevelse. Hvis du har brug for hjælp, eller hvis du ikke kan finde et svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores supportteam på Movavi Support Center.

10.2. For at kunne besvare dine spørgsmål kan Movavi fra tid til anden bede dig om at give oplysninger om dine brugerdata og oplevelser, som vil blive brugt til at vurdere softwarens brugervenlighed og dermed forbedre vores produkter og tjenester. Det primære formål med at indsamle personlige og andre brugeroplysninger i disse tilfælde er at give dig en sikker, problemfri, effektiv og tilpasset vedligeholdelsestjeneste. For eksempel kan Movavi indsamle og bruge personlige data relateret til dig, som tilladt eller nødvendigt for at: yde teknisk support, kundesupport og fejlfinding; informere dig om serviceopdateringer og fejl; verificere din identitet; beskytte dine og Movavi interesser. Sådanne data kan omfatte følgende oplysninger: dit fulde navn (firmanavn), din e-mail-adresse og dit telefonnummer. Desuden kan vores supportteam anmode om at indsamle specielle logfiler, der inkluderer programfejlmeddelelser, versionen af et Movavi-program, dets aktiveringsstatus og tekniske specifikationer for din computer. Disse oplysninger er nødvendige for at yde den nødvendige tekniske support og fortsætte forsknings- og udviklingsprocessen.

Movavi bruger oplysningerne i nøje overensstemmelse med den respektive privatlivspolitik.

10.3. Du accepterer og anerkender, at den person som information, data, tekst, fotos, videoer eller andet materiale (i det følgende benævnt "indholdet") indhentes fra med henblik på support, er ansvarlig for dette indhold som leveres til Movavi, uanset om det er offentligt eller privat. Dette betyder, at du alene er ansvarlig for alt indhold der uploades, slås op eller på anden måde overføres via Movavi-websteder og fildeling eller filhosting-tjenester og for dens gyldighed, lovlighed, fuldstændighed, anvendelighed og overholdelse af ophavsret. Movavi kontrollerer ikke noget brugerindhold.

11. OPGRADERING

11.1. En "Softwareopgradering (også kaldet en "større opgradering ")" er en nyere eller bedre version af softwaren, der indebærer en betydelig ændring eller større forbedring i forhold til din nuværende version. Disse versioner leveres muligvis mod betaling.

11.2. "Softwareopdatering" (også kaldet en "mindre opdatering") er en download af softwaren, der indeholder rettelser af opdagede funktionsfejl eller giver mindre softwareforbedringer. Disse versioner leveres af Movavi inden for den periode, en bestemt softwareversion udvikles.

11.3. Movavi garanterer ikke levering af opdateringer til tidligere udviklede versioner af softwaren og garanterer ikke driften og kompatibiliteten af den tidligere købte software på enheder, operativsystemer og browsere, der bliver frigivet efter købet af softwaren. Movavi leverer dog fortsat teknisk support (rådgivning og anden hjælp) i relation til de tidligere købte programmer i overensstemmelse med de originale systemkrav.

En opgradering eller opdatering til den tidligere købte software benyttes, skal du sikre, at den opdaterede software kan bruges på dennes specifikke enhed i overensstemmelse med systemkravene for det opdaterede program.

Eventuelle opgraderinger eller opdateringer leveres af Movavi efter eget skøn uden forpligtelser af nogen art.

12. INDIVIDUALITET

I tilfælde af at en bestemmelse i denne licens er ugyldig, er parterne enige om, at en sådan ugyldighed ikke påvirker gyldigheden af de resterende dele af denne licens.

13. INTET ANSVAR FOR FØLGESKADER

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER MOVAVI ELLER DETS LEVERANDØRER ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGEN FØLGESKADER, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER AF ENHVER ART, DER SKYLDES LEVERINGEN, YDEEVNEN ELLER ANVENDELSEN AF SOFTWAREN, SELV HVIS MOVAVI ER BLEVET UNDERRETTET MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL MOVAVI ERSTATNINGSPLIGT FOR NOGET KRAV, HVAD ENTEN DISSE ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, OVERSKYDE DET LICENSGEBYR, DER ER BETALT, OM NOGET.

14. GENEREL BESTEMMELSE

Dette udgør hele aftalen mellem dig og Movavi, og erstatter enhver forudgående aftale eller forståelse, hvad enten den er skriftlig eller mundtlig, vedrørende emnet for denne EULA. Hvis en del af denne EULA bliver annulleret og ikke kan håndhæves, vil det ikke påvirke gyldigheden af aftalens samlede betingelser, som forbliver gyldige og håndhævelige i henhold til dens vilkår. Denne EULA afsluttes automatisk, hvis du ikke overholder dens betingelser. Movavi kan til enhver tid efter eget skøn ændre denne EULA skriftligt.

Denne aftale og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med den eller dens emne eller udformning, reguleres af og tolkes udelukkende i overensstemmelse med Cyperns lovgivning.