นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Movavi

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการทำงาน หรือการเก็บข้อมูลโดย Movavi บนพื้นที่จัดเก็บออนไลน์ และในแอพพลิเคชันของ Movavi ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์มือถือ และอธิบายถึงการขยายการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย Movavi Software Limited, ไซปรัส (ซึ่งต่อไปนี้หมายถึง MOVAVI) MOVAVI เป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ MOVAVI ให้ความเคารพอย่างสูงสุดต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ และให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อปกป้องข้อมูลที่คุณส่งมากับเราเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (เว็บไซต์ที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต ที่ MOVAVI เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ และ/หรือที่ซึ่งทาง MOVAVI จะเป็นผู้ให้บริการ และ/หรือเป็นสินค้าในอนาคต ซึ่งต่อไปนี้หมายถึง “เว็บไซต์”) หรือการสนทนาหรือการปฏิสัมพันธ์อื่นๆ กับทางเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เริ่มใช้งานจริงในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

บทบัญญัติทั่วไป

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ MOVAVI ฉบับนี้ (ต่อไปนี้หมายถึง “นโยบาย”) ประกอบด้วยนโยบายและบทบัญญัติของเราเกี่ยวกับการพิจารณาถึงการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้ใช้งานโดย MOVAVI
 2. คุณได้ตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อของนโยบายฉบับนี้ เมื่อคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์และดาวน์โหลด ทำการติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์ของ MOVAVI (ต่อไปนี้หมายถึง “แอพพลิเคชัน”)
 3. นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของเอกสารต่างๆ ที่กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชันตามลำดับ เอกสารอื่นๆ ที่อธิบายถึงความเกี่ยวเนื่องระหว่างผู้ใช้และ Movavi คือ ข้อกำหนดในการให้บริการ และ ข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้งาน (EULA)
 4. ข้อกำหนดและคำจำกัดความทั้งหมดที่ใช้ในที่นี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการและ EULA เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยนโยบายฉบับนี้
 5. นโยบายฉบับนี้ รวมถึง โครงสร้าง วิธีการในการนำมาใช้ การปฏิบัติ การปรับเปลี่ยน และการยกเลิก เป็นไปตามข้อสำคัญในบทกฎหมายของสาธารณรัฐไซปรัส

ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้เฉพาะบุคคล รวมถึงและไม่จำกัดเพียงแค่ชื่อ (ชื่อปลอม หรือชื่อเล่น) ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ (อย่างเช่น ในกรณีเมื่อคุณต้องการเรียกใช้การบริการหรือการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค) และข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของผู้ใช้ และการอนุมัติการใช้งานแอพลิเคชัน (ประเภทที่ต้องการ และประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโฆษณา) วิธีการชำระเงิน สกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงิน หรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ
 2. สำหรับการปรับเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับบุคคล เราทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์มือถือ) ซึ่งอาจรวมถึงหมายเลข IP และข้อมูลพิกัดตำแหน่งอื่นๆ ประเภทเบราว์เซอร์ และเวอร์ชั่น ระบบปฏิบัติการ และภาษาของระบบ เว็บไซต์อ้างอิง เวลาในการเข้าใช้ และข้อมูลอื่นๆ
 3. MOVAVI ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองผ่านการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามลำดับ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อทำการดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้ของแอพพลิเคชันจากเว็บไซต์ ลงชื่อรับจดหมายข่าวทางอีเมล ติดต่อ MOVAVI เพื่อขอรับการบริการด้านเทคนิค หรือผ่านทางแบบฟอร์มความคิดเห็น และอื่นๆ MOVAVI อาจส่งคำร้องขอข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายเพื่อให้บริการผู้ใช้งานของเรา หากข้อมูลบางส่วนไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายโดย MOVAVI ว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมาย ผู้ใช้สามารถยอมรับหรือเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ ตามความเห็นชอบของผู้ใช้เองได้
 4. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตั้งอยู่บนหลักการต่อไปนี้
  • เราประมวลผลข้อมูลผู้ใช้อย่างมีจุดประสงค์ และตามวิธีการที่ระบุไว้ เมื่อทำการจัดเก็บข้อมูล
  • เราใช้ข้อมูลที่จัดเก็บมาอย่างมีจุดประสงค์ และเผยแพร่ข้อมูลเมื่อผู้ใช้ยินยอมโดยชัดแจ้งเท่านั้น
  • เราให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นเพื่อการให้บริการตามที่ร้องขอโดยเฉพาะ และอยู่ภายใต้บริบทของผู้ควบคุมดูแลข้อมูลเท่านั้น
  • เราไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล มอบหมาย หรือย้ายข้อมูลเหล่านี้ไปยังบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานส่วนตัว นอกเสียจากผู้ใช้เคยแจ้งล่วงหน้าและให้การอนุญาตมาก่อน
  • เราตอบรับทุกคำขอในการยกเลิก การเปลี่ยนแปลง หรือการเพิ่มข้อมูลที่แจ้งไว้
  • เราขอยืนยันว่าการจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสม และถูกกฎหมาย
  • เราปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมในการใช้ข้อมูลที่ได้รับมา
 5. ในกรณีที่เราทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงจุดประสงค์ของเราในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น และสัญญาผูกมัดของเราภายใต้กฎหมายอื่นๆ แต่ไม่ยาวไปกว่าความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลตามจุดประสงค์ข้างต้น เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแจ้ง นำไปสู่ หรือปฏิเสธข้อเรียกร้องทางกฎหมาย สำหรับจุดประสงค์นี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลา 7 ปีนับจากวันที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำธุรกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญา หรือการสื่อสารทางการตลาดใดๆ อีกต่อไป
 6. หากคุณส่งข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของเรา หรือจากการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ถือว่าคุณให้สิทธิ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ MOVAVI ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่นโยบายฉบับนี้กำหนด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ (การดำเนินงาน) หรือผลสืบเนื่องของการดำเนินการ (การดำเนินงาน) ไม่ว่าจะด้วยเครื่องมืออัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม: การเก็บรวบรวม บันทึก จัดเรียง สะสม จัดเก็บ ระบุ (อัปเดต เปลี่ยนแปลง) เพิกถอน ใช้ ส่งต่อ (จำหน่าย มอบ เข้าถึง) ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก รวมถึงการส่งต่อข้ามพรมแดนไปยังขอบเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ไม่ว่าจะด้วยการเปิดเผยหรือการเปิดให้ใช้งาน การปกปิดตัวตน การจำกัด การบล็อก การลบ และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สามารถเพิกถอนการยินยอมได้ทุกเมื่อโดยจะมีผลทันทีในอนาคตด้วยการส่งคำขอไปยังทีมสนับสนุนของเรา
 7. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน MOVAVI จะไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ยกตัวอย่างเช่น ความชื่นชอบทางเพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือภาวะสุขภาพ เราจะไม่ขอข้อมูลจากคุณและเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่ควรโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรามีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป เราไม่ขอรับรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว แต่ถ้าหากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดติดต่อเรา
 9. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองด้วยสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คัดค้านหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขอให้ลบหรือแก่ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ส่งออกข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ ส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้ควบคุมอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูล กรุณาติดต่อเราผ่านรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง คุณสามารถอัปเดตหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรา หากคุณต้องการลบหรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ สามารถติดต่อทีมสนับสนุนของเราได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน

 1. เมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่ออาจถูกส่งไปยัง MOVAVI โดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่ถูกส่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ IP ที่ตั้ง (ประเทศ พื้นที่ เมือง) รุ่นของเบราว์เซอร์ แหล่งที่มาของการเข้าชม รุ่นฮาร์ดแวร์ และข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์อื่นๆ เวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการกระทำของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่กำลังส่งและรับผ่านทางแอพพลิเคชัน
 2. ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนอาจถูกรวบรวมและ / หรือประมวลผลโดยใช้บริการของบุคคลที่สามเช่น
  • บริการวิเคราะห์
  • ปลั๊กอินเครือข่ายสังคม
  • ระบบและบริการอื่น ๆ ที่ใช้และประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ

การชำระเงินโดยบัตรเครดิต

 1. หากคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ MOVAVI หมายเลขบัตรเครดิตจะได้รับการเข้ารหัสขณะส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้หรือบันทึกโดย MOVAVI แต่จะถูกโอนไปยังธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต และ บริษัทผู้ดำเนินการชำระเงินของคุณ ในกรณีนี้ การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแบบออนไลน์จะคล้ายกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตตามร้านค้าทั่วไป
 2. ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับผู้ใช้ เช่นชื่อ ที่อยู่อีเมล และผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะถูกเก็บไว้โดย MOVAVI เพื่อการจัดส่ง และ/หรือการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในอนาคต

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. MOVAVI ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • การดำเนินการและการปฏิบัติตามข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้งาน
  • การระบุผู้ใช้ในการปฏิบัติตามพันธกรณีของ MOVAVI ภายใต้ข้อตกลงกับผู้ใช้
  • การสื่อสารกับผู้ใช้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนด้านข้อมูล และการปรับปรุงแอพพลิเคชันรวมทั้งการแจ้งเตือนผ่านบุคคลที่สาม
  • การเผยแพร่สื่อโฆษณาของ MOVAVI และ/ หรือของบุคคลที่สามในกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
  • การกำหนดเป้าหมายของการโฆษณา และ/หรือเนื้อหาข้อมูล
 2. MOVAVI อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของเรา เมื่อมีความจำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวภายในขอบเขตที่ระบุไว้ข้างต้น

การใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน

 1. MOVAVI ใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • การปรับปรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน
  • การสื่อสารกับผู้ใช้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนด้านข้อมูล และการปรับปรุงแอพพลิเคชันรวมทั้งการแจ้งเตือนผ่านบุคคลที่สาม
  • การเผยแพร่สื่อโฆษณาของ MOVAVI และ/ หรือของบุคคลที่สามในกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
  • การกำหนดเป้าหมายของการโฆษณา และ/หรือเนื้อหาข้อมูลตามอายุ เพศ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ
  • การตลาด การวิจัยทางสถิติ และข้อมูลอื่นๆ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน
 2. MOVAVI อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อกับผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของเรา เมื่อมีความจำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวภายในขอบเขตที่ระบุไว้ข้างต้น
 3. ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ คำประกาศนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุกกี้คืออะไร วิธีในการใช้งานคุกกี้ของ Movavi และตัวเลือกที่คุณมีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคุกกี้ คุณจะยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ในประกาศนี้ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป

  คุกกี้คืออะไร

  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในเบราเซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์รู้จักคุณในฐานะผู้ใช้ในระหว่างการเข้าชมของคุณ (โดยใช้ 'คุกกี้เซสชัน') หรือสำหรับการเข้าชมซ้ำ ('คุกกี้ถาวร') โดยคุกกี้ดังกล่าวไม่เป็นอันตรายและไม่มีข้อมูลใดๆ เช่น ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หรือรายละเอียดบัตรเครดิต

  คุกกี้ที่เราใช้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด

  คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการช่วยคุณในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และใช้คุณลักษณะต่างๆเช่น การเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ คุณก็ไม่สามารถร้องขอบริการ เช่น การตั้งค่าบัญชีได้ คุกกี้เหล่านี้ไม่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่สามารถนำมาใช้เพื่อการตลาด หรือจดจำตำแหน่งของคุณบนอินเทอร์เน็ตได้

  คุกกี้การวิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ

  เราใช้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้คนใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไรเพื่อให้เว็บไซต์ บริการ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใช้งานได้ง่ายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เราสามารถดูว่าส่วนของเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทำการระบุเมื่อมีข้อผิดพลาด และทดสอบหน้าเพจหรือคุณลักษณะต่างๆ เพื่อดูว่ารูปแบบใดทำงานได้ดีที่สุด

  คุกกี้การทำงาน

  คุกกี้เหล่านี้อนุญาตให้เว็บไซต์และแอพพลิเคชันจดจำตัวเลือกที่คุณเลือก (เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่คุณอยู่) และเพิ่มคุณสมบัติส่วนตัวเพิ่มเติม ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมมักจะไม่มีการระบุชื่อ ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถระบุตัวคุณเป็นการส่วนตัวได้ พวกเขาไม่ได้รวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อการขาย การโฆษณาหรือจดจำตำแหน่งของคุณบนอินเทอร์เน็ตได้ แต่ช่วยเราในการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น

  คุกกี้การตลาดที่กำหนดเป้าหมาย

  นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ โฆษณาออนไลน์ที่คุณพบจะมีความเกี่ยวข้องกับคุณและน่าสนใจน้อยกว่า นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัดประสิทธิภาพของการสื่อสารทางการตลาดของเรา เช่น โดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณได้ตอบกลับการโฆษณาที่เราส่งถึงคุณหรือไม่

  ข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้จะได้รับการรักษาปลอดภัย และไม่ระบุตัวตนกับบุคคลที่สามภายนอก และเราจะไม่ประนีประนอมกับความปลอดภัยของบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปิดใช้งานคุกกี้ โปรดดูที่แท็บ "Help (ช่วยเหลือ)" ของเบราเซอร์ผ่านแถบเมนู หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมลด้านล่าง

ความยินยอมของผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลจาก MOVAVI

 1. เว็บไซต์และแอพพลิเคชันของเราเพื่อนำเสนอข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราโดยสมัครการรับข้อมูล รวมถึงจดหมายข่าวทางอีเมล หากคุณตัดสินใจที่จะสมัครรับบริการเหล่านี้ คุณอาจต้องให้ที่อยู่อีเมลของคุณ เมื่อทำเช่นนี้ คุณตกลงที่จะรับอีเมลจาก MOVAVI พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชัน รวมไปถึงข้อมูลประเภทอื่นๆ จาก MOVAVI รวมถึงการโฆษณา เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อช่วยในการพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ของเรา คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา
 2. หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข้อมูล โปรดทำตามคำแนะนำที่ด้านล่างของจดหมายหรือส่งอีเมลมาที่ support@movavi.com และขอลบข้อมูลของคุณออกจากรายชื่อผู้รับจดหมาย ในกรณีนี้ MOVAVI จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ในฐานข้อมูล แต่จะไม่ติดต่อคุณจนกว่าคุณจะเปลี่ยนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

ความลับของข้อมูลผู้ใช้

 1. MOVAVI จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้และใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่จำเป็น และเพียงพอสำหรับองค์กรและทางเทคนิคในการป้องกันการเข้าถึง และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนภายใน (รวมถึง GDPR)
 2. เราดูแลรักษาความปลอดภัยด้านเทคนิคและการบริหารจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันเหล่านี้รวมถึง
  • มาตรการป้องกันทางการบริหาร การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกจำกัดเฉพาะกับบุคลากรที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีความจำเป็นต้องรับทราบตามรายละเอียดงาน เช่นพนักงานที่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคกับผู้ใช้ปลายทาง ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกรณีสำหรับผู้รับเหมาของบุคคลที่สาม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราจะมีข้อกำหนดที่คล้ายกัน
  • การป้องกันด้านเทคนิค เราไม่อนุญาตให้มีเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ในฐานข้อมูลของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ต ยกเว้นแต่ผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือนที่ได้รับการเข้ารหัส (VPN) การเข้าถึงอื่นๆ จะถูกจำกัดเฉพาะกับสถานที่ทางกายภาพของเรา การลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากตำแหน่งของเราเป็นสิ่งต้องห้าม ผู้รับเหมาบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรายินยอมที่จะให้การป้องกันทางกายภาพที่สมเหตุสมผล

บุคคลที่สาม

 1. เพื่อทำการซื้อในแอพพลิเคชัน MOVAVI ที่ใช้บริการของบุคคลที่สาม
  บุคคลที่สามบางประเภทที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ ได้แก่
  • บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ Movavi ทำงานร่วมกับธุรกิจที่สนับสนุนเว็บไซต์และระบบธุรกิจอื่นๆ ของเรา
  • บริษัทด้านการตลาด เราทำงานร่วมกับบริษัทการตลาดที่ช่วยให้เราจัดการการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรากับคุณหรือดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและผลิตภัณฑ์ในนามของเรา
  • การประมวลผลการชำระเงิน Movavi ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการการประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สามเพื่อทำให้การใช้งานและจัดการการชำระเงินเป็นไปอย่างปลอดภัย

  นี่คือรายการของบริษัทอื่นๆ ที่เรากำลังร่วมงานด้วยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

  MailChimp

  เราใช้ MailChimp เพื่อส่งจดหมายข่าวและอีเมลการตลาด เราได้ติดตามอีเมลรวมถึงผู้ที่เปิดอีเมล และผู้ที่คลิกลิงก์ผ่าน MailChimp

  Google Ads & Google Merchant Center

  เราใช้บริการของ Google Ads และ Google Merchant Center เพื่อดึงดูดความสนใจเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษของเรา โดยใช้สื่อโฆษณาและแคมเปญโฆษณาบนเว็บไซต์ภายนอก เราสามารถกำหนดความสำเร็จของมาตรการการโฆษณาเกี่ยวกับข้อมูลแคมเปญโฆษณาแต่ละรายการได้ เราจึงติดตามความสนใจของคุณเพื่อใช้ในการแสดงโฆษณา ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ และจัดเตรียมเว็บไซต์ของเราให้น่าสนใจยิ่งขึ้นและเพื่อให้เราสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในการโฆษณาได้อย่างเป็นธรรม

  Yandex.Direct

  เราใช้ Yandex.Direct เพื่อแสดงเนื้อหาและโฆษณาตามการค้นหา ความร่วมมือนี้ช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่คุณสนใจเมื่อค้นหาผ่าน Yandex และเรียกดูเว็บไซต์อื่น ๆ

  Yandex.Metrica

  เราใช้ Yandex.Metrica เพื่อช่วยเราในการเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานของเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกอินเทอร์เน็ตแบบมาตรฐาน และการเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน โดยข้อมูลดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้กับเราว่าผู้คนใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร

  Yahoo Gemini

  เราใช้ Yahoo Gemini เพื่อลงโฆษณาดิจิทัลใน Yahoo เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าชมก่อนหน้านี้

  Google Analytics

  Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่จัดเตรียมโดย Google, Inc. Google Analytics จะใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้จะถูกส่งไป และจัดเก็บโดย Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นๆ ที่ Google เก็บไว้
  Google Analytics ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร เนื่องจาก Google Analytics จำเป็นจะต้องใช้คุกกี้ในการใช้งาน ผู้ใช้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการติดตามโดย Google Analytics ในขณะที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราสามารถปิดใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ได้ การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้ Google ประมวลผลข้อมูลของคุณเกี่ยวกับคุณในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น

  BigQuery

  นอกจาก Google Analytics แล้ว เรายังใช้ BigQuery เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างจาก Google Analytics และประมวลผลข้อมูลตามนโยบายส่วนบุคคลของเรา

  AppsFlyer

  แอพพลิเคชันมือถือของเราจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีจาก AppsFlyer Inc. โดยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเซสชันและการติดต่อสื่อสารจะถูกรวบรวมจากคุณและเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราต้องการข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและการใช้งานแอพพลิเคชันของเรา และพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานให้กับคุณ เซสชันและข้อมูลการโต้ตอบจะไม่ได้รับการประมวลผลในชื่อของคุณโดยเด็ดขาด แต่จะใช้นามแฝงแทน

  Fabric

  เราใช้ Fabric เป็นบริการรายงานข้อขัดข้องในแอพพลิเคชันมือถือของเรา โดยเราจะใช้ Fabric เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้และการใช้งานแอพพลิเคชันของเรา (เช่นเวลาของการเปิดตัวแอพพลิเคชัน และเมื่อเกิดข้อผิดพลาด) ซึ่งจะช่วยให้เราวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ และช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และปรับปรุงเสถียรภาพของแอพพลิเคชันบนมือถือ หากคุณต้องการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน Fabric คุณสามารถทำได้ผ่านการตั้งค่าแอพพลิเคชันในแอพพลิเคชันมือถือของเรา

  OneSignal

  เราใช้ OneSignal เพื่อส่งการแจ้งเตือนส่วนบุคคลไปยังผู้ใช้ปลายทางของแอพพลิเคชันมือถือของเรา

  Amplitude

  เราใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามของ Amplitude, Inc เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ว่าคุณใช้แอพพลิเคชันมือถือของเราอย่างไร Amplitude เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่วิเคราะห์ซึ่งช่วยปรับปรุงบริการของเราผ่านการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้

  2Checkout

  Movavi ใช้ 2Checkout (www.2checkout.com) เพื่อใช้ในการประมวลผลการชำระเงินที่ปลอดภัยสำหรับการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ กระบวนการจัดซื้อทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดย 2Checkout ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ค้าและผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Movavi เมื่อคุณป้อนข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลการเรียกเก็บเงินในเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการถ่ายโอนอย่างปลอดภัยไปยัง 2Checkout เมื่อทำการซื้อผ่านเว็บไซต์ 2Checkout คุณอนุญาตให้ Movavi ใช้ 2Checkout เพื่อประมวลผลธุรกรรมของคุณและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพวกเขาภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นในการทำรายการ และการจัดการการสั่งซื้อของคุณเท่านั้น
  เซิร์ฟเวอร์ที่เราควบคุมจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ ทั้งสิ้น 2Checkout ได้รับอนุญาตจากเราในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ดำเนินการโดยลูกค้าของเว็บไซต์ (รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าวิธีการชำระเงินและหลักฐานการจัดซื้อได้รับการรักษาปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถป้องกันลูกค้าของเรา และติดตามผลตามความจำเป็นได้ ข้อมูลการทำธุรกรรมนี้อาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และการลงทะเบียนของลูกค้าของเรา และติดตามกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหากจำเป็น

  Cleverbridge

  นอกจากนี้ เรายังใช้ Cleverbridge เป็นเกตเวย์การชำระเงินสำรองจากบุคคลที่สาม โดยมีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเหมือนกับเกตเวย์หลักของเรา (2Checkout)

  Google AdSense

  เราใช้ Google AdSense เพื่อส่งมอบโฆษณาแก่ผู้ใช้ของเรา โดยพิจารณาจากการเข้าชมเว็บไซต์และเว็บไซต์อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้ ผู้ใช้สามารถยกเลิกบริการนี้ได้โดยไปที่ Google Ad และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายเนื้อหา และการปรับค่ากำหนดของผู้ใช้

  Google Optimize

  เราใช้คุกกี้ของ Google Optimize เพื่อทดสอบและวิเคราะห์ว่าผู้ชมโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราอย่างไร เราทำเช่นนี้เพื่อทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ผู้เข้าชมของเรา

  Hotjar

  Hotjar เป็นบริการเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น (เช่น ระยะเวลาที่พวกเขาใช้ในหน้าเว็บใดๆ พวกเขาเลือกที่จะคลิกลิงก์อะไร และพวกเขาทำอะไรและไม่ชอบอะไร ฯลฯ ) และช่วยให้เราสามารถสร้างและค้ำจุนบริการของเราด้วยความคิดเห็นของผู้ใช้ Hotjar ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้และอุปกรณ์ของพวกเขา (ในที่อยู่ IP ของอุปกรณ์เฉพาะ (บันทึกและเก็บไว้ในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อ) ขนาดหน้าจออุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ (ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน) ข้อมูลเบราว์เซอร์ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (เฉพาะประเทศ) ภาษาที่ใช้แสดงในเว็บไซต์ของเรา) Hotjar จัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าแบบไม่ระบุชื่อ Hotjar และเราจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุผู้ใช้แต่ละราย หรือเพื่อจับคู่ข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละราย

  SurveyMonkey

  เราใช้ SurveyMonkey, Inc. เพื่อรวบรวมข้อมูลการสำรวจและแบบสอบถาม

  Google Tag Manager

  เราใช้ Google Tag Manager ระบบจัดการแท็กที่ช่วยให้เราอัปเดตการติดตามรหัส และส่วนของรหัสที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกโดยรวมว่า "แท็ก" บนเว็บไซต์ของเรา หรือบนโทรศัพท์มือถือ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

  หากคุณไม่ประสงค์จะแบ่งปันข้อมูลของคุณแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด กรุณาติดต่อทีมสนับสนุน

 2. เว็บไซต์และแอพพลิเคชันอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น MOVAVI จึงไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ในระหว่างการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เมื่อผู้ใช้ติดตามลิงก์เหล่านี้ออกจากเว็บไซต์ / แอพพลิเคชัน เว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองเพื่อกำหนดกฎการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่ส่งไปจัดเก็บหรือใช้โดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าวอย่างรอบคอบเมื่อใช้เว็บไซต์ของตน
 3. MOVAVI ไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลผู้ใช้โดยบุคคลที่สามที่ผู้ใช้โต้ตอบในระหว่างการใช้แอพพลิเคชัน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

 1. MOVAVI อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามในกรณีต่อไปนี้
  • เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
  • การโอนทรัพย์สินของ MOVAVI ไปสู่การครอบครอง การใช้หรือการเป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สาม รวมถึงการโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้ใช้ไปยังบุคคลที่สามดังกล่าว
  • ตามคำร้องขอของศาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ตามขอบเขตที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิของ MOVAVI ในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงที่กระทำกับผู้ใช้

การแก้ไข

 1. นโยบายนี้อาจได้รับการแก้ไขหรือยกเลิกโดย MOVAVI ตามดุลยพินิจของตนเองโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายส่วนบุคคลฉบับล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ
 2. นโยบายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาของการประกาศใช้ เว้นแต่จะมีการกำหนดนโยบายฉบับใหม่ไว้เป็นอย่างอื่น
 3. นโยบายฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้ได้จากเว็บไซต์ของ MOVAVI ที่ https://www.movavi.com/th/privacy.html

เราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของคุณและพร้อมที่จะตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ ขอให้ติดต่อทีมสนับสนุนของเรา

ที่ทำการสำนักงาน
Movavi Software Limited
Office 201, 3 Krinou Street, Agios Athanasios Municipality, 4103 Limassol, Cyprus