Licensavtal för Movavi-programvarans slutanvändare

VIKTIGT! DET HÄR LICENSAVTALET FÖR PROGRAMVARAN ("EULA") ÄR ETT RÄTTSLIGT AVTAL MELLAN DIG ("LICENSINNEHAVAREN") OCH LICENSGIVAREN – MOVAVI SOFTWARE LIMITED ("MOVAVI"). ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN SAMT INNEHÅLLET OCH TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS I DET HÄR LICENSAVTALET ("PROGRAMVARAN") UTGÖR DITT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR. LÄS IGENOM DET NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR OCH BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMVARAN. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DET HÄR LICENSAVTALET SKA DU INTE INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA DEN HÄR PROGRAMVARAN. NÄR DU INSTALLERAR, KOPIERAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDER DEN HÄR PROGRAMVARUPRODUKTEN, GODKÄNNER DU ATT DU BINDER DIG TILL VILLKOREN I DET HÄR LICENSAVTALET.

De typer av licenser som tillhandahålls med programvaran anges nedan. Användaren kan endast använda en licenstyp. Om du vill fastställa din licenstyp kan du gå till vårt supportcenter.

1. BEVILJANDE AV LICENS

I enlighet med villkoren i detta avtal ger Movavi dig globala icke-exklusiva rättigheter, som inte får överföras till tredje part, att använda programvaran. "Användning" innebär att lagra, ladda, installera, köra eller visa programvaran exklusivt för personliga ändamål utan rättigheter till kommersiell kopiering och/eller distribution, varken i sin helhet eller som en del av den härledda programvaran till tredje part. Du får inte ändra programvaran eller inaktivera licensierings- eller kontrollfunktioner i programvaran, förutom som en avsedd del av programvarans programmeringsfunktioner. För rättigheterna som beviljats dig är du skyldig att betala licensavgift till Movavi.

Det här avtalet gäller för all framtid med beaktande av lämpliga begränsningar i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter, med undantag för när du köper programvaran på prenumerationsbasis. Se prenumerationsvillkoren nedan.

VILLKOR FÖR PRENUMERATION: När du köper en programvarulicens på prenumerationsbasis, godkänner och bekräftar du att du auktoriserar återkommande betalningar och att betalningarna genomförs med metoden du har valt under det återkommande intervall som du har valt, tills dess att prenumerationen avslutas av dig eller Movavi i enlighet med det här licensavtalet. Du får ett meddelande före varje betalningsdatum och din prenumeration förnyas automatiskt om du inte avslutar den. Movavi debiterar dig automatiskt med det aktuella priset för din prenumerationsplan, plus tillämpliga skatter, i tillämpliga fall, för varje faktureringsperiod i din köporder. Prenumerationsavgifterna faktureras eller debiteras vanligtvis i förväg för den tillämpliga prenumerationsperioden. Movavi kan ändra priset under varje förnyelseperiod och vi meddelar dig om prisändringar med möjligheten av avsluta prenumerationen.

Om det inte finns tillräckligt med pengar på ditt konto när betalning ska ske avslutas din prenumeration dagen efter den sista dagen av den betalade perioden.

Du bör rutinmässigt kontrollera informationen om den förbetalda licensperioden eller förbetalda åtkomsten till onlinetjänstperioden och andra allmänna villkor samt nuvarande licensvillkor och andra dokument som rör ändringar i Movavis programvara och tjänster.

PERSONLIG LICENS. Om inte annat anges i din inköpsorder, tillåter den här licenstypen endast programvaruanvändning för personliga ändamål på ett enskilt användarkonto eller en dator, arbetsstation eller annan digital elektronisk enhet som överensstämmer med programvarans systemkrav enligt dokumentationen. Därför licensieras programvaran per dator, och inte per användare, webbplats eller företag. Om en person exempelvis använder två datorer, för att installera och använda programvaran på varje dator, måste personen köpa två licenser. "Användare" innebär en individ vars medel används för att betala licensavgiften.

FÖRETAGSLICENS. Den här licenstypen är avsedd att användas av ett företag eller en annan enhet och ger rättigheten att installera och använda programvaran i företags- och affärssyften samt kommersiella syften (inklusive interna affärsändamål som till exempel presentation eller förberedelse av rapporter). I detta avtal avser kommersiell användning all kommersiell användning och all användning av programvaran för direkta eller indirekta syften med ekonomiska fördelar (t.ex. genom försäljning, licensiering, reklam etc.).

Licensen är icke-exklusiv och får inte överföras till en annan organisation eller annat dotterbolag och, om inte annat föreskrivs, tillåter användning av programvara på en dator.

Om du representerar en grupp med företag, en anknuten enhet, ett medlemsföretag eller tredje part och vill köpa en licens åt denna tredje part kontaktar du oss på partners@movavi.com för att köpa licensen enligt individuellt överenskomna villkor.

2. KOSTNADSFRI PROVVERSION

Du kan få en utvärderingskopia av programvaran gratis under en begränsad period ("gratis licens" eller "gratis kopia"). Vissa funktioner och/eller funktionalitet i programvaran kanske är låst eller är otillgänglig i den kostnadsfria kopian. Dessutom finns en vattenstämpel ovanpå den bearbetade videon när du använder den kostnadsfria kopian av programvaran. För att utnyttja alla funktioner och all funktionalitet i programvaran måste licensinnehavaren köpa en giltig aktiveringsnyckel för licensen.

Du måste skapa ett konto för att använda den kostnadsfria kopian.

Du förväntas använda programvaran i ditt system och grundligt utvärdera hur användbar och funktionell den är innan du genomför köpet. Tillvägagångssättet "testa innan du köper" är den perfekta garantin för att du ska känna dig tillfreds med programvaran.

3. KOMMERSIELL ANVÄNDNING. LICENS FÖR UTBILDNING, IDEELLA VERKSAMHETER OCH MYNDIGHETER

Versioner av programvaran som avses för privat användning (personlig licens), samt provversioner, får inte användas för kommersiella ändamål, förutom med följande undantag: användning av en version av programvaran för att skapa videor för intäktsgenerering på YouTube eller liknande tjänster ska inte utgöra ett brott mot detta avtal så länge som beskrivningen som är bifogad i dessa videor innehåller ett utlåtande om att videon skapades i programvaran och innehåller en länk till https://www.movavi.com/.

UTBILDNINGSORGANISATIONER: Movavi erbjuder specialpriser för utbildningsorganisationer, enbart i utbildningssyfte och inte i kommersiellt syfte. Därför måste användarna av den här licensen vara anställda av, eller representanter för, utbildningsorganisationer eller vara studenter eller elever i en utbildningsorganisation. Mer information finns i Movavis licensavtal för slutanvändare (utbildningslicens).

För att få tillgång till ett utbildningspris måste du fylla i och skicka in formuläret på https://edu.movavi.com/.

IDELLA OCH STATLIGA ORGANISATIONER: Movavi har även licenser till statliga och ideella organisationer, för berättigade organisationer, som erbjuder speciella priser och villkor för icke-kommersiell användning av programvaran.

Dessa erbjudanden har särskilda riktlinjer för berättigande och din organisation måste registrera sig för medlemskap för att kvalificera sig. Kontakta oss på sales@movavi.com för att ansöka.

4. ÄGARSKAP

Programvaran ägs och upphovsrättsskyddas av Movavi. Din licens tilldelar ingen titel eller äganderätt till programvaran och får inte tolkas som en försäljning av någon rättighet till programvaran.

5. UPPHOVSRÄTT

Programvaran och alla rättigheter, utan begränsning inklusive äganderätt till den, ägs av Movavi eller dess leverantörer och skyddas av upphovsrättslagar och internationella fördrag om upphovsrätt, samt andra lagar och fördrag om immaterialrätt. Programvaran är licensierad och säljs inte. Du erkänner att ingen titel i den immateriella egendomen i programvaran överförs till dig. Du erkänner dessutom att titeln och den fullständiga äganderätten till programvaran förblir exklusiv egendom för Movavi och att du inte kommer att förvärva några rättigheter till programvaran, såvida det inte uttryckligen anges i denna licens. Du godkänner att alla kopior av programvaran kommer att innehålla samma äganderätt som visas på och i programvaran.

6. OMVÄND KOMPILERING

Du godkänner att du inte försöker göra en omvänd kompilering, ändra, översätta eller demontera hela eller delar av programvaran.

7. INGEN ANDRA GARANTIER

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. MOVAVI FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER MED HÄNSYN TILL PROGRAMVARAN, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH UNDVIKANDE AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI KAN GÄLLA ELLER UTESLUTANDET ELLER BEGRÄNSNINGEN AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. DENNA GARANTI GER DIG SÄRSKILDA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM SKILJER SIG MELLAN OLIKA JURISDIKTIONER.

MOVAVI ERBJUDER INGA GARANTIER MOT INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART, OM DET FINNS NÅGOT SÅDANT I PROGRAMVARAN. DET FINNS INGA SLAGS GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, BETRÄFFANDE INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART.

Programvaran refererar automatiskt, visar, länkar till och tillhandahåller webbtjänster som rör webbplatser och information som finns över hela världen på hela internet. Eftersom Movavi inte har någon kontroll över sådana webbplatser och denna information, har Movavi inga garantier för sådana webbplatser och sådan information, inklusive men utan begränsning till: (a) tillförlitlighet, tillgänglighet, sekvensfullständighet, aktualitet, innehåll, giltighet eller kvalitet för sådana webbplatser och sådan information, eller (b) om de visar oönskat eller stötande innehåll. Genom att använda programvaran erkänner du att Movavi inte representerar eller garanterar webbplatser eller information som visas av eller öppnas via programvaran.

Programvaran kan innehålla reklaminformation från Movavi eller dess partner.

8. TILLKÄNNAGIVANDEN FRÅN TREDJE PART

YTTERLIGARE AKTIVERINGAR. En del programvara måste aktivera fler komponenter, till exempel codecs, för att kunna använda särskilda format. Ibland räcker det med en kostnadsfri engångsaktivering för vissa funktioner i specialprogram (t.ex. encoder). När du registrerar din produkt sker aktiveringen automatiskt. Allt du behöver är en internetanslutning.

Delar av programvaran kan använda eller inkludera programvara från tredje part och annat upphovsrättsskyddat material. Användning av sådant material regleras av respektive villkor. Vissa programvarubibliotek och annan programvara från tredje part som ingår i programvaran är kostnadsfri programvara och är licensierad enligt villkoren i GNU Library Lesser General Public License (LGPL). Du kan få en fullständig maskinläsbar kopia av källkoden för sådan kostnadsfri programvara enligt villkoren i LGPL utan kostnad med undantag för kostnaden för media, leverans och hantering, efter skriftlig begäran till Movavi. LGPL-programvaran distribueras i hopp om att den är användbar, men UTAN NÅGON GARANTI, utan ens den underförstådda garantin för ALLMÄN LÄMPLIGHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

MPEG-2-meddelande. I den utsträckning som programvaran innehåller MPEG-2-funktionalitet gäller följande bestämmelse: ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ANNAT ÄN KONSUMENTENS PERSONLIGA ANVÄNDNING PÅ ETT SÄTT SOM FÖLJER MPEG-2-STANDARDEN FOR KODNING AV VIDEOINFORMATION FÖR PAKETERAD MEDIA ÄR UTTRYCKLIGT FÖRBJUDET UTAN LICENS UNDER GÄLLANDE PATENT I MPEG-2-PATENTPORTFÖLJEN VARS LICENS FINNS TILLGÄNGLIG HOS MPEG LA, LLC, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

Användning av MPEG-4. I den utsträckning som programvaran innehåller MPEG-4-funktionalitet gäller följande bestämmelse: DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD ENLIGT LICENS FÖR MPEG-4 VISUELL PATENTPORTFÖLJ FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK AV EN KONSUMENT FÖR (i) KODNING AV VIDEO I ÖVERENSSTÄMMELSE MED MPEG-4 VISUELL STANDARD ("MPEG-4-VIDEO") OCH/ELLER (ii) AVKODNING AV MPEG-4-VIDEO SOM AVKODADES AV EN KONSUMENT UNDER EN PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER HÄMTADES FRÅN EN VIDEOTJÄNST LICENSIERAD AV MPEG LA FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA MPEG-4 VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER FÅR ANTYDAS FÖR ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION, INKLUSIVE INFORMATION SOM RÖR MARKNADSFÖRING, INTERN OCH KOMMERSIELL ANVÄNDNING OCH LICENSIERING FINNS HOS MPEG LA, LLC. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

H.264/AVC-meddelande. I den utsträckning som programvaran innehåller AVC-kodning och/eller avkodningsfunktionalitet, kräver kommersiell användning av H.264/AVC ytterligare licens och följande bestämmelse gäller: AVC-FUNKTIONALITETEN I DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK AV EN KONSUMENT FÖR (i) KODNING AV VIDEO I ÖVERENSSTÄMMELSE MED AVC-STANDARD ("AVC-VIDEO") OCH/ELLER (ii) AVKODNING AV AVC-VIDEO SOM KODADES AV EN KONSUMENT UNDER EN PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER HÄMTADES FRÅN EN VIDEOTJÄNST LICENSIERAD FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INFORMATION OM ANNAN ANVÄNDNING OCH LICENSER FINNS HOS MPEG LA L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

AMR-meddelande. I den utsträckning som programvaran innehåller kodnings- och avkodningsfunktionalitet med AMR gäller följande bestämmelse: kodnings- och avkodningsfunktionalitet med Adaptive Multi-Rate ("AMR") i den här produkten saknar licens för mobila röstsamtal eller för att användas i telefoniprodukter som byggs på QuickTime-arkitekturen för Windows-plattformen. Kodnings- och avkodningsfunktionalitet med AMR i denna produkt saknar licens för att användas i en mobil kommunikationsinfrastruktur inklusive: basstationer, basstationskontroller/radionätkon­troll­punk­ter, kopplingscenter och gateways till och från det offentligt kopplade telefonnätet.

MP3-meddelande. MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson Licensing.

Tillhandahållande av den här produkten förmedlar inte en licens och innebär inte rätten att distribuera MPEG Layer-3-kompatibelt innehåll som skapats med den här produkten i inkomstgenererande sändningssystem (markbundna, satellit, kabel och/eller andra distributionskanaler), streamingprogram (via internet, intranät och/eller andra nätverk), andra distributionssystem av innehåll (betalljud eller "audio on demand"-applikationer och liknande) eller på fysiska medier (CD-skivor, DVD-skivor, halvledarchips, hårddiskar, minneskort och liknande). En oberoende licens krävs för sådan användning. Mer information finns på http://mp3licensing.com.

KOSTNADSFRIA OBEGRÄNSADE CODECS I PROGRAMVARA innebär LICENSIERADE CODECS I PROGRAMVARA som (i) har begränsningen att MP3-FUNKTIONALITETEN som kodar ljuddatafilerna upphör (a) efter bearbetning av maximalt 20 (tjugo) ljuddatafiler eller (b) efter maximalt 30 (trettio) dagar efter installationen och (ii) distribueras kostnadsfritt till slutanvändare för att marknadsföra LICENSIERADE CODECS I PROGRAMVARA som inte är KOSTNADSFRIA BEGRÄNSADE CODECS I PROGRAMVARA.

Ingen royalty ska förfalla för KOSTNADSFRIA BEGRÄNSADE CODECS I PROGRAMVARA, förutsatt att LICENSINNEHAVAREN, LICENSINNEHAVARENS DOTTERBOLAG och/eller tredje part som auktoriserats av LICENSINNEHAVAREN och/eller LICENSINNEHAVARENS DOTTERBOLAG kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att stimulera användare av KOSTNADSFRIA BEGRÄNSADE CODECS I PROGRAMVARA att uppgradera till LICENSIERADE CODECS I PROGRAMVARA som inte är KOSTNADSFRIA BEGRÄNSADE CODECS I PROGRAMVARA.

FFmpeg-meddelande. Programvaran använder videoprogrammet FFmpeg samt dess medföljande bibliotek. FFmpeg är ett varumärke som tillhör Fabrice Bellard (upphovsman till FFmpeg-projektet http://www.ffmpeg.org) och är licensierat under Lesser GNU Lesser General Public License 2.1. GNU Lesser General Public, Free Software Foundation, Inc., Franklin Street 51, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA, och du kan distribuera och/eller ändra det enligt villkoren för en sådan licens.

Qt®-meddelande. Programvaran använder Qt Toolkit och dess medföljande bibliotek enligt villkoren i GNU Lesser General Public License 2.1. Qt är ett registrerat varumärke som tillhör Digia Plc och/eller dess dotterbolag och används enligt en licens från Digia Plc och/eller dess dotterbolag. Se http://qt-project.org/ för mer information.

Meddelande om Google-Glog. Programvaran använder glog-biblioteket och dess komponenter enligt villkoren i den ändrade 3-klausulen i BSD-licensen. Copyright © 2008, Google Inc. Den fullständiga texten för BSD-licensen finns på http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

Boost-meddelande. Programvaran använder programvarubibliotek från Boost enligt villkoren i Boost 1.0-licensen. Copyright Beman Dawes, David Abrahams, 1998-2005, Rene Rivera 2004-2007. Licensens fullständiga text finns på http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt.

ACE-meddelande. En del programvara, t.ex. Movavi Screen Recorder för Mac och Movavi Video Suite för Mac, använder Rogue Amoeba Softwares ACE för att spela in ljud enligt ett licensavtal som är tillgängligt på https://rogueamoeba.com/licensing/.

9. DIN INFORMATION OCH MOVAVIS SEKRETESSPOLICY

9.1. Sekretesspolicy. Den personliga informationen du anger till Movavi under beställnings- och registreringsprocessen används endast för Movavis interna syften. Movavi använder informationen helt i enlighet med respektive sekretesspolicy. Såvida det inte uttryckligen tillåts kommer inte Movavi att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga godkännande, förutom om det rimligen krävs enligt lag, enligt denna bestämmelse eller vid behov för att skydda Movavi, dess agenter eller andra deltagare.

10. SUPPORTCENTER PÅ MOVAVI

10.1. Vi hjälper dig på alla sätt för att göra din programvaruupplevelse så bra som möjligt. Om du behöver hjälp eller om du inte hittar ett svar på din fråga kan du kontakta vårt supportteam i Movavis supportcenter.

10.2. För att svara på dina frågor kan Movavi då och då be dig att ange information om dina användardata och din upplevelse, vilket kommer att användas för att uppskatta användbarheten av programvaran och förbättra produkterna och tjänsterna. Det primära syftet med att samla in personuppgifter och annan användarinformation är att erbjuda dig säkra, smidiga, effektiva och anpassade underhållstjänster. Till exempel kan Movavi samla in och använda personuppgifter som rör dig, om det tillåts eller behövs för att: erbjuda teknisk support, kundsupport och att felsöka problem, informera dig om serviceuppdateringar och fel, bekräfta din identitet samt skydda dina och Movavis intressen. Dessa data kan inkludera följande information: ditt fullständiga namn (företagsnamn), din e-postadress och ditt telefonnummer. Dessutom kan vårt supportteam begära att samla in de speciella loggfilerna som innehåller meddelanden om programfel, versionen av Movavi-programmet, dess aktiveringsstatus och tekniska specifikationer för din dator. Denna information krävs för att kunna erbjuda nödvändigt tekniskt stöd och för att fortsätta forsknings- och utvecklingsprocessen.

Movavi använder informationen helt i enlighet med respektive sekretesspolicy.

10.3. Du godkänner och erkänner att alla uppgifter, data, text, foton, videor eller annat material (nedan kallat "innehållet"), som offentligt eller privat tillhandahålls på Movavi med support, är ansvaret för den person som tillhandahållit sådant innehåll. Detta innebär att du är ensam ansvarig för allt innehåll som laddas upp, publiceras eller på annat sätt överförs via Movavis webbplatser och fildelnings- eller fillagringstjänster samt dess giltighet, legitimitet, fullständighet, tillämpbarhet och efterlevnad av upphovsrätt. Movavi kontrollerar inget användarinnehåll.

11. UPPGRADERING

11.1. "Programuppgradering (även kallat "Viktig uppgradering")" är en nyare eller bättre version som erbjuder en märkbar ändring eller viktig förbättring av din nuvarande version. Dessa versioner kan erbjudas mot en avgift.

11.2. "Programuppdatering" (även känd som "Mindre uppdatering") är en nedladdning av programvaran som innehåller korrigeringar för upptäckta buggar och funktionsfel samt mindre programförbättringar. Dessa versioner tillhandahålls av Movavi inom den period som en viss programvaruversion utvecklas.

11.3. Movavi garanterar inte uppdateringar av tidigare utvecklade versioner av programvaran och garanterar inte funktionen och kompatibiliteten för den tidigare köpta programvaran på enheter, operativsystem och webbläsare som släpptes efter köpet av programvaran. Movavi fortsätter dock att erbjuda teknisk support (konsultation och annan hjälp) som rör tidigare köpta program i enlighet med de ursprungliga systemkraven.

Innan användning av en uppgradering eller uppdatering av tidigare köpt programvara ska du garantera att den uppdaterade programvaran kan användas på en särskild enhet enligt systemkraven i det uppdaterade programmet.

Uppgraderingar eller uppdateringar tillhandahålls av Movavi efter eget gottfinnande utan några skyldigheter.

12. AVTALETS GILTIGHET

Om en bestämmelse i den här licensen är ogiltig, godkänner parterna att sådan ogiltighet inte påverkar giltigheten för de övriga delarna i den här licensen.

13. INGET ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR MOVAVI ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA FÖLJD- ELLER SPECIALSKADOR, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR SOM DRABBAR DIG OCH SOM UPPSTÅTT I SAMBAND MED LEVERANS, PRESTANDA ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM MOVAVI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR SKA MOVAVI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA VID EVENTUELLA KRAV, OAVSETT OM DE RÖR KONTRAKT, ERSÄTTNINGSRÄTT ELLER ANNAN ANSVARSRELATERAD TEORI, ÖVERSKRIDANDE LICENSAVGIFTEN SOM BETALATS AV DIG.

14. ALLMÄN BESTÄMMELSE

Det här är hela avtalet mellan dig och Movavi, vilket ersätter alla föregående avtal eller överenskommelser, skriftliga eller muntliga, som rör innehållet i det här licensavtalet. Om någon del av det här licensavtalet är ogiltig och inte verkställbar, påverkar det inte giltigheten av balansen i det avtalet som förblir giltigt och verkställbart enligt villkoren i det. Det här licensavtalet upphör automatiskt om du misslyckas att efterleva dess villkor. Movavi kan, efter eget gottfinnande och när som helst, skriftligen ändra det här licensavtalet.

Det här avtalet och alla tvister eller krav som uppstår från, eller i anslutning till, det eller dess ämne eller utformning ska styras av och tolkas exklusivt i enlighet med Cyperns lagstiftning.